Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA II.

JAZYK, KULTÚRA A KOMUNIKAČNÉ MÉDIÁ

20. - 21. október 2011

Zámerom konferencie bolo analyzovať transformácie románskych jazykov a kultúr v kontakte s informačnými technológiami a masovokomunikačnými prostriedkami ako nástrojmi, ktoré celkom menia komunikačné návyky, ale aj uľahčujú medziľudskú interakciu a otvárajú dorozumievaniu nové možnosti. V centre pozornosti boli metamorfózy a miešanie vyjadrovacích prostriedkov v kontexte globalizácie, ich transformácia v mediálnych priestoroch a pod vplyvom nových informačných technológií. Vzdelávací proces, umelecký jazyk, odborná komunikácia a v neposlednom rade prekladatelia a tlmočníci musia na tieto zmeny komunikačných situácií reagovať. Konferencia bola priestorom na formulovanie otázok a hľadanie odpovedí o aktuálnych podobách jazyka a kultúry.

Navrhované tematické oblasti:

Prílohy ku stránke: