Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV

a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici

pozývajú kolegyne a kolegov, študentky a študentov fakulty a univerzity

na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 9. apríla 2019.