Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Seminár v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici

a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

pozývajú kolegyne a kolegov, študentky a študentov fakulty a univerzity

na prvé stretnutie v akademickom roku 2017/18 dňa 5. októbra 2017.