Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štúdium

Katedra slovenského jazyka a komunikácie v súčinnosti s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB zabezpečuje tieto akreditované študijné programy:

Katedrový koordinátor ECTS:  Mgr. Gabriel Rožai, PhD. 

Študijné programy s orientáciou na slovakistiku a slovenský národný jazyk sú prednostne koncipované v slovenčine. Časť predmetov v študijnom programe 3. stupňa všeobecná jazykoveda je prezentovaná v angličtine a/alebo v nemčine.

Absolventi študijných programov v rámci pôsobnosti katedry sú pripravení kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej, hospodárskej a kultúrnej sfére ako:

Nadobudnuté schopnosti, zručnosti a skúsenosti predurčujú absolventov na kompetentné pôsobenie v oblasti:

Za hranicami Slovenska – napr. v krajanských spoločenstvách – sa uplatňujú aj ako prekladatelia a tlmočníci, komunikační experti, asistenti a kultúrno-osvetoví pracovníci.