Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Všeobecné informácie

V súlade s § 8a zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, realizujeme v súčinnosti s Katedrou slovenského jazyka a komunikácie
ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM slovenského jazyka a literatúry.


Charakteristika študijného programu

Garant študijného programu:
  Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. 

Cieľová skupina:

Obsah študijného programu:

Rozsah študijného programu:

4 semestre, 400 hodín (prezenčná výučba)

Ciele študijného programu
Hlavný cieľ:

Špecifické ciele:
Získať vedomosti z oblastí odboru slovenský jazyk a literatúra a jeho vyučovania v základných a stredných školách:

Podmienky prijatia uchádzačov na rozširujúce štúdium:

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

Spôsob ukončovania študijného programu:

Požiadavky na ukončenie študijného programu:

Prijímanie prihlášok:

Podmienka otvorenia študijného programu:

Miesto realizácie študijného programu:

Vyučovanie sa koná v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy, s. r. o., v Žiline

Poplatok za štúdium: 

Prílohy ku stránke: