Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aktuálne výzvy

Výzva pre publikovanie

Etnologické rozpravy 2018 / 2

Náboženstvo a spiritualita v spoločenských a individuálnych príbehoch

Úloha náboženstva v socioekonomických a politických procesoch je významnou témou sociálnych vied. Dlhodobý záujem etnológie a antropológie o náboženské predstavy a praktiky viedol k rozpracovaniu závažných teoretických téz a uskutočneniu mnohých empirických výskumov, ktoré natrvalo ovplyvnili vývoj oboch disciplín. Domnelý ústup náboženstva v moderných západných spoločnostiach sa zvykol spájať s pojmom „pokrok“, s rozvojom prírodných vied a s procesmi sekularizácie. Avšak ukazuje sa, že tento ústup je len zdanlivý a náboženstvo stále patrí k najdôležitejším sféram ľudského života. Zároveň sa dá hovoriť o podstatných zmenách: tradičné náboženské systémy prechádzajú transformáciou a popri nich vznikajú nové náboženské hnutia. Významným trendom v týchto procesoch je záujem mnohých ľudí o spiritualitu, ktorá môže byť chápaná aj ako súčasť náboženskej viery, aj ako individuálny duchovný vývoj, ktorý nemusí vyplývať z vierovyznania. Vzťah náboženstva a spirituality nie je jednoznačný. Avšak duchovné praktiky, či už v rámci náboženstva alebo nie, môžu vyjadrovať protest voči komercializácii, nesúhlas s duchovným úpadkom modernej spoločnosti, či odkaz na etnickú, národnú a inú identitu. Preto spiritualita predstavuje istý druh politického postoja, ktorý môže hrať významnú úlohu v živote ľudí. 

Pripravované druhé číslo časopisu Etnologické rozpravy v roku 2018 sa zameriava na rôzne aspekty náboženstva a spirituality v súčasnej spoločnosti, ako vystupujú v individuálnych i spoločenských príbehoch. Redakcia časopisu privíta teoretické a empirické štúdie, eseje a diskusné príspevky o naratívoch k relevantným témam vrátane nasledujúcich:

 

Abstrakty štúdií zasielajte redakcii na emailovú adresu etnologicke.rozpravy@fphil.uniba.sk do 15.4.2018.

Termín odovzdania príspevkov: 30. júla 2018