Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecká konferencia Plávanie 2012

 PLÁVANIE 2012

 

    Dňa 12. októbra 2012 sa uskutočnila vedecká konferencia pod názvom  „PLÁVANIE 2012“ , ktorej usporiadateľom  bola Sekcia plávania  Katedry telesnej výchovy a športu, Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vedecká konferencia sa uskutočnila pri  príležitosti  20. výročia vzniku Univerzity Mateja Bela  a   55. výročia vzniku Katedry telesnej výchovy a športu. Napriek nepriaznivým priestorovým podmienkam na FF UMB sa konferencia uskutočnila v priestoroch budovy Pedagogickej fakulty UMB, ktoré boli zárukou optimálnych podmienok pre realizáciu konferencie.

    Konferenciu otvoril prof. Karol Gorner, prorektor pre vedu na UMB. Nasledovali pozvané prednášky prof. Macejkovej z Bratislavy a doc. Ružbarského z Prešova.  Ďalšie príspevky ( počet 12 ) prihlásené na konferenciu prezentovali jednotliví autori a prednesené príspevky budú publikované v zborníku z konferencie. Teší nás skutočnosť, že okrem učiteľov plávania na vysokých školách ( Banská Bystrica Bratislava, Nitra, Praha, Prešov ) a na iných stupňoch škôl sa konferencie zúčastnili aj tréneri plávania zo Slovenska. ( konferencie sa zúčastnilo 25 učiteľov a trénerov plávania).

    V záverečnej diskusii  konferencie vznikol  návrh, aby sa učitelia a tréneri plávania stretávali pravidelne na podobných podujatiach, ktoré umožnia riešiť problematiku vyučovania a tréningového procesu plávania. Zhoda názorov jednotlivých odborníkov bola v tom, že nestačí len zaznamenávať a vyhodnocovať skutkový stav výučby a trénovania plávania, ale hľadať ďalšie možnosti skvalitňovania uvedených aktivít.

 

 

                                                                              Organizačný výbor