Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Všeobecná pohybová výkonnosť, telesný vývin, držanie tela a mimoškolské pohybové aktivity žiakov základných škôl v Banskej Bystrici