Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Acta historica neosoliensia, Tomus XVIII – 2015, Vol. 1 - 2