Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Opatrenie 1.1 Európska pamiatka

Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii je cieľom EÚ podporovať mier, hodnoty Únie a blaho jej národov.

Program Európa pre občanov sa v duchu tejto myšlienky snaží podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy, ako aj ďalšími určujúcimi momentmi a kľúčovými bodmi v nedávnej európskej histórii.

Priorita pre rok 2015:

V súvislosti so 70. výročím konca druhej svetovej vojny sa priority zameriavajú na Druhú svetovú vojnu a nárast intolerancie, ktorá spôsobila zločiny proti ľudskosti a na vplyv Druhej svetovej vojny na povojnovú architektúru v Európe: jej rozdelenie a Studená vojna, začiatok Eúrópskeho integračného procesu po Schumanovej Deklarácii 1950. Viac informácii nájdete v pracovnom programe pre rok 2015.

Uzávierky v roku 2015:

2. marec (začiatok medzi 1. augustom 2015 – 31. januárom 2016).

Dalšie informácie:

Kto môže žiadať?

Koľko má mať projekt partnerov?

Maximálna výška grantu: 100 000€. Grant je poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Užitočné publikácie: