Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

ERASMUS+ Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov

Strategické partnerstvá medzi organizáciami zapojenými do všeobecného a odborného vzdelávania s cieľom vypracovať a realizovať spoločné iniciatívy a výmenu skúseností (bývalý program Leonardo da Vinci)

Hlavným cieľom Kľúčovej akcie 2 (KA2) Strategické partnerstvá je:

  • podporiť projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach,
  • vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a
  • prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce v súlade s cieľmi programu Erasmus+ a európskymi prioritami.

Strategické partnerstvá ponúkajú príležitosť organizáciám pôsobiacim v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a  mládeže, rovnako ako podnikom, orgánom verejnej správy, organizáciám občianskej spoločnosti aktívnym v rôznych sociálno-ekonomických sektoroch spolupracovať pri zavádzaní inovácií, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality vzdelávania, školenia, praxe a práce s mládežou, inštitucionálnej modernizácie a spoločenskej inovácie. Téma každej prihlášky sa však musí viazať na niektorú z európskych priorít stanovených pre jednotlivé sektory vzdelávania a odbornej prípravy.


Konkrétne ciele Strategických partnerstiev sú:

  • · podpora kvality a inovácií
  • spolupráca, sieťovanie a vzájomné učenie sa,
  • rozvoj kompetencií,
  • uznávanie a validácia kompetencií,
  • rozvoj podnikateľského myslenia a zručností,
  • podpora kapacít zapojených inštitúcií.

Počet partnerov: min. 3 inštitúcie z 3 rôznych krajín programu
Trvanie projektu: 2 alebo 3 roky
Termín uzávierky výzvy: 30.4.2014 do 12.00 hod.
Začiatok projektových aktivít: 1.9.2014
Rozpočet: max. 150-tisíc EUR / 1 rok / 1 projekt

Oprávnené výdavky napr.: osobné náklady na riadenie, odborní pracovníci, náklady na mobilitu odborných zamestnancov, prípadne študentov, organizovanie konferencií, seminárov, vydanie publikácií, mimoriadne náklady (subdodávky - preklad, tlač, recenzie, tvorba portálov), špecializované vybavenie a zariadenie.

Inštrukcie k príprave prihlášok [10.3.2014]

Strategic Partnerships for Higher Educationpdf(552 kB) Choose translations of the previous link Vzorová prihláška

Príručka k novému programu Erasmus+

Typy oprávnených inštitúcií pre sektor školského vzdelávania

Príručka pre hodnotiteľov