Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výzva: Nadácia VÚB - Komunitné granty

Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje grantový program Komunitné granty s podnázvom 80 000 eur pre komunity, kde to žije.

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite?

Dobré vzťahy, príjemní ľudia, upravené prostredie, atmosféra pohody, zábava, ale aj bezpečnosť určujú, či sa cítime dobre tam, kde žijeme. Nadácia VÚB vníma rozvoj životaschopných komunít ako prioritu pre našu krajinu.

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur. Dva z prihlásených projektov, pokiaľ budú z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru, získajú špeciálne Ocenenie Impact HUB vo výške 4 000 eur.

Celkovo Nadácia VÚB prerozdelí 80 000 eur.

Cieľom grantového programu je:

Hľadáme verejnoprospešné komunitné projekty z rôznych oblastí:

Oprávnení žiadatelia

Z grantu nie je možné hradiť:

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho. Uzávierka prijímania žiadostí je 30.9.2017 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne/poštou nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:
a) kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant,
b) IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu,
c) 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu – sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy), nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch prvého kola e-mailom. Výsledky budú zverejnené na stránke www.nadaciavub.sk najneskôr do 20.10.2017. Výsledky druhého kola (verejné hlasovanie) budú aktuálne zverejnené na hlasovacej stránke www.komunitnegranty.sk

Ocenenie Impact HUB

Budú udelené 2 zvláštne ocenenia vo výške 4 000 eur (pre jeden projekt) za projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru. Ocenenia budú poskytnuté formou grantu. Hodnotiacim kritériom bude aj predstava finančnej udržateľnosti projektu po skončení grantovej schémy a prípadná škálovateľnosť projektu - možnosť rozšírenia komunitnej aktivity do iného regiónu, mesta príp. krajiny, alebo oslovenie nových cieľových skupín.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch prvého kola e-mailom. Výsledky budú zverejnené na stránke www.nadaciavub.sk najneskôr do 20.10.2017. Výsledky druhého kola (verejné hlasovanie) budú aktuálne zverejnené na hlasovacej stránke www.komunitnegranty.sk

Ocenenie Impact HUB

Budú udelené 2 zvláštne ocenenia vo výške 4 000 eur (pre jeden projekt) za projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru. Ocenenia budú poskytnuté formou grantu. Hodnotiacim kritériom bude aj predstava finančnej udržateľnosti projektu po skončení grantovej schémy a prípadná škálovateľnosť projektu - možnosť rozšírenia komunitnej aktivity do iného regiónu, mesta príp. krajiny, alebo oslovenie nových cieľových skupín.

Viac informácií nájdete tu.

 

Archív:

https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/komunitne-granty/komunitne-granty-2016/

https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/komunitne-granty/komunitne-granty-2015/