Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodný vyšehradský fond - "vyšehradské granty"

Grantové programy: Vyšehradské granty, Vyšehradské granty +,  Strategické granty

Termíny na podávanie grantov: 1.2., 1.6., 1.10.                                                                                                                                                                    

Dĺžka trvania projektov: Vyšehradské granty a Vyšehradské granty + trvajú max. 18 mesiacov, Strategické granty až 36 mesiacov.

Krajiny, ktoré môžu byť partnerom v projektoch Vyšehradské granty + (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Armenia, Azerbaijan, Belarus,Georgia,Moldova and Ukraine).

Projekty financované v rámci grantov by mali spadať do jednej z nasledujúcich šiestich kategórií:
  1. kultúrna spolupráca,
  2. vedecká výmena a výskum,
  3. vzdelávanie,
  4. výmeny mládeže,
  5. cezhraničná spolupráca,
  6. podpora v oblasti cestovného ruchu.

S výnimkou cezhraničnej spolupráce musia byť do projektu zapojené subjekty z najmenej troch krajín Vyšehradskej skupiny (V4), krajiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) (napr. V4 organizátor a aspoň dva partnermi V4), odporúča sa však, aby zahŕňal partnerov zo všetkých krajín V4. Každá organizácia alebo fyzická osoba na svete (s výnimkou inštitúcií, ktoré sú priamo financované zo štátneho rozpočtu) je oprávnená na financovanie za predpokladu, že navrhovaný projekt spĺňa vyšehradské funkcie.

Väčšina príjemcov sú mimovládne organizácie (MVO), obce a školy alebo iné verejné inštitúcie. Fond pokrýva až 100 % celkových projektových nákladov, zvyšnú časť tvorí peňažný, resp. nepeňažný vklad žiadateľa, alebo vecné príspevky ďalších subjektov. 


Viac tu: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/