Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie o KEGA

Predsedníctvo KEGA tvoria predsedovia a podpredsedovia jednotlivých komisií a riaditeľ odboru vedy a techniky na vysokých školách. Odborné komisie sú orgánmi KEGA na výber a hodnotenie projektov v jednotlivých tematických oblastiach. Zriaďuje, mení a zrušuje ich minister.

Prílohy ku stránke: