Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výsledky hodnotenia nových projektov KEGA

Webstránka - výsledky hodnotenia nových projektov KEGA

Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami KEGA, podľa ktorých externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie projektu v rámci príslušnej komisie. Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je výsledkom tajného hlasovania všetkých členov komisie zrealizovaného prostredníctvom e-KEGA na Portáli vysokých škôl.

Prílohy ku stránke: