Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výsledky riešenia projektov

Základné informácie spolu s výstupmi všetkých riešených a ukončených projektov, ktorým bola poskytnutá finančná dotácia v rámci KEGA, sú verejne k dispozícii on-line na Portáli vysokých škôl.

https://www.minedu.sk/zverejnenie-vysledkov-hodnotenia-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2018/

 

Anotácie výstupov z riešenia najúspešnejších ukončených projektov

Komisie KEGA vybrali niekoľko najlepších projektov, ktoré ukončili svoje riešenie. Od roku 2014 sú už takéto projekty súčasťou prehľadu projektov KEGA na Portáli vysokých škôl s označením ako TOP projekty (je potrebné použiť filter), pričom boli doplnené aj tie z predchádzajúcich rokov.