Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výzva na podávanie žiadostí

Odbor vedy a techniky na vysokých školách každoročne zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA. Termín podávania žiadostí spravidla do konca mesiaca apríl. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi.

Prílohy ku stránke: