Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí

Klasifikacia: AAA
Nazov: Obraz Veľkej Moravy v historickej kultúre. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - ISBN 978-83-7490-660-9 . – 297 s.
Autori: ŠKVARNA, Dušan - KOŽIAK, Rastislav a kol.
Klasifikacia: AAB
Nazov: Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print s. r. o., 2013. – ISBN 978-80-970302-8-5. - 162 s,
Autori: ŠKVARNA, Dušan - HUDEK, Adam
Klasifikacia: ADE
Nazov: A Nagymorva Birodalom megjelenítése humanista írók műveiben [=Vyobrazenie Veľkej Moravy v diele humanistických autorov]. In: Acta Universitatis Szegediensis: Sectio historica. 2013. ISSN 0324-6965.
Autori: NAGY, Imrich