Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Didaktika anglického jazyka v otázkach a odpovediach

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

AAA AAA Homolová, Eva (100%); Straková, Zuzana (0%); Hanesová, Dana (0%): Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. 2012
AAA AAA Homolová, Eva (70%); Ivančíková, Ivana (30%); Straková, Zuzana (0%); Kolečáni Lenčová, Ivica (0%): Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 2013
BCI BCI Homolová, Eva (100%); Straková, Zuzana (0%); Hanesová, Dana (0%): Becoming a teacher. 2012
BCI BCI Homolová, Eva (100%); Straková, Zuzana (0%); Hanesová, Dana (0%): Methodology of Teaching English 1. 2011
BCI Homolová Eva, Methodology of teaching English 1. 2. doplnené a rozšírené vydanie. 2013. ISBN 978 80 557 0566 8
AAB Homolová, Eva, -Štulrajterová, Milena: Didaktika anglického jazyka v otázkach a odpovediach. 2013, ISBN 978 80 557 0580 4 132 s.
ACD ACB Straková, Zuzana (26%); Cimermanová, Ivana (26%); Lojová, Gabriela (8%); Kačmárová, Alena (8%); Eddy, Eva (8%); Pokrivčáková, Silvia (8%); Maťková, Svetlana (8%); Homolová, Eva (8%); Burgerová, Jana (0%); Miňová, Monika (0%): Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho vzdelávania. 2012
ADE ADE Homolová, Eva (100%): Dynamika zmien vo výučbe angličtiny. 2012 Brno : Tribun EU, 2012. ISSN 1210-0011
ABD ABD Homolová, Eva (100%): Kompenzačné stratégie a ich miesto pri rozvíjaní komunikatívnej kompetencie. 2011 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. ISBN 978-80-557-0298-8
ABD ABD Homolová, Eva (100%): Autizmus a výučba cudzích jazykov. 2013 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. ISBN 978-80-557-0484-5
ABD Štulrajterová, Milena.(100%): Hodnotenie výkonov v edukačnom procese. 2011. ISBN 978 80 557 0298 8

Ohlasy

Názov kategórieKonkrétny názov
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Homolová Eva: Methodology of teaching English 1
Recenzie v zahraničných publikáciách Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Kompenzačné stratégie a ich miesto pri rozvíjaní komunikačnej kompetencie
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Učiteľské a žiacke roly na hodine anglického jazyka
Recenzie v zahraničných publikáciách Kompenzačné stratégie a ich miesto pri rozvíjaní komunikačnej kompetencie
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Učiteľské a žiacke roly na hodine anglického jazyka.
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Dyslektik na hodine anglického jazyka.
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Autentický materiál ako prostriedok rozvoja jazykových a komunikatívnych kompetencií žiakov.