Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PROBLÉM OSAMELOSTI V ŽIVOTE SÚČASNÉHO ČLOVEKA (FILOZOFICKÉ SKÚMANIA)

Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 38. Problém ľudskej samoty a osamelosti. Banská Bystrica: Belianum, 2015, 185 s. ISBN 978-80-557-1031-0.
Autori: PALENČÁR, Marián, DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: ABD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 16. Je osamelosť súčasťou (ne)ľudskej existencie. In: ŠLOSIAR, Ján PALENČÁR, M. (Eds.): Osamelosť ako filozofický problém. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2014 (strany 77-94, 1,2 AH), ISBN 978-80-557-0702-0.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ABD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 35. Človek rozorvaný: medzi osamelosťou a socialitou (hľadanie zmyslu života). In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015, s. 51-70. ISBN 978-80-557-1014-3.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 20. Problém slobody a osamelosti vo filozofii Ericha Fromma. In: Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 20-25. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: 31. Poznámky k problému existenciálnej osamelosti. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 102-124. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ABD
Nazov: 17. Pojem a druhy ľudskej osamelosti. In: ŠLOSIAR, Ján PALENČÁR, M. (Eds.): Osamelosť ako filozofický problém. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2014 (strany 77-94, 1,2 AH), ISBN 978-80-557-0702-0.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ABD
Nazov: 34. Zmysel života a jeho premeny. In: ŠLOSIAR, Ján, PALENČÁR, Marián, DUŠKO, Miroslav (Eds.): Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015 (strany 6-23, 1,25 AH), ISBN 978-80-557-1014-3.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ABD
Nazov: 36. O jednej podobe tématizácie samoty v antickej filozofii. In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015, s. 92-111. ISBN 978-80-557-1014-3.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ABD
Nazov: 37. Tri pohľady na osamelosť. In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015, s. 71-91. ISBN 978-80-557-1014-3.
Autori: ANDROVIČOVÁ, Zlata, RÁCZ, Attila, KRCHNÁK, Peter
Klasifikacia: ADE
Nazov: 1. Odcudzenie a jeho vplyv na sebapremenu človeka. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 3/2013 (0,5 AH, s. 1-13) ISSN 2299-2928.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ADE
Nazov: 11. Osamelosť ako patologický jav alebo ako možnosť rastu človeka? In: Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Tom 1, Numer 1, 2015, s. 9-19. ISSN 2391-8632.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: ADE
Nazov: 12. Identita a osamelosť človeka v súčasných sociálno-ekonomických podmienkach. In: Czasopismo Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Tom 1, Numer 3, 2015 (1,1 AH s. 207-224) ISSN 2391-8632.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ADE
Nazov: 2. Poznámky k filozofii samovraždy. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 3/2013 (0,45 AH, s. 6-24) ISSN 2299-2928.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ADE
Nazov: 6. Interdisciplinarita a duchovnosť problému osamelosti. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 5/2014 (0,6 AH, s. 6-16) ISSN 2299-2928.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: ADE
Nazov: 7. Staň sa tým, čím si! Poznámky k predhistórii problému vzťahu autenticity a spolubtia v antike. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 5/2014 (0,6 AH, 64-85) ISSN 2299-2928.
Autori: PALENČÁR, Marián
Klasifikacia: ADE
Nazov: 8. Vybrané problémy ľudského poznania v Schopenhauerovej filozofii. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 6/2014 (0,6 AH, s. 69-76) ISSN 2299-2928.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: ADF
Nazov: 33. Motívy a funkcie izolácie vo Foucaultovom diele Dozerať a trestať. In: Študentský historický časopis ACHERON. Banská Bystrica: Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie Filozofickej fakulty, 2015, s. 40-53. ISSN 1339-6870.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AEC
Nazov: 3. Existenciálna úzkosť v stave ohrozenia. In: Bartoszewski, J., Swedrak, J., Struzik, E.: Wychowanie: czy moźe „obejść sie“ bez duchowności? Krakow : Mellow Sp.z..o.o 2013 (0,55 AH, str. 11-20) ISBN 978-83-935527-4-0 (kapitola v knižnej publikácii)
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AEC
Nazov: 4. Láska ako filozoficko-antropologický problém. In: Bartoszewska, A., Przysucha, K. a kol.: Atrakcyjność: potrzeby czy zasada? Warszawa : Mellow Sp.z..o.o 2013 (1 AH, str. 8-22) ISBN 978-83-936947-1-6 (kapitola v knižnej publikácii)
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AEC
Nazov: 5. Je ľudská prirodzenosť antropologickou konštantou? In: Kol. Autorov: W strone marzeń. Warszawa : Wydawnictwo wyźszej szkoly menedźerskiej w Warszawie, 2013, (str. 889-897, 0,8 AH) ISBN 978-837520-146-8. (kapitola v knižnej publikácii)
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AED
Nazov: 18. Thoreauovo umenie žiť v harmónii s prírodou. In: Filozofia a umenie žiť. Bratislava, Nitra: FF UKF, SFZ pri SAV, 2014, s. 112-117. ISBN 978-80-8153-026-5.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AED
Nazov: 21. Náčrt stavov osamotenosti. In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 74-88. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AED
Nazov: 22. Osamotenosť a(lebo) samota? In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 16-19. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: KRCHNÁK, Peter
Klasifikacia: AED
Nazov: 23. Samota a osamelosť ako súčasti literárnej komunikácie. In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 5-15. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: JANČOVIČ, Ivan, PRŠOVÁ, Eva
Klasifikacia: AED
Nazov: 24. Problém osamelosti človeka v otvorenom nihilizme. In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 42-52. ISBN 978-80-557-0703-7.
Autori: ŠLOSIARIKOVÁ, Katarína
Klasifikacia: AED
Nazov: 25. Ľudská prirodzenosť a viera. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Prešov 2014 (strany 33-45, 0,8 AH), ISBN 978-80-555-1035-4.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AED
Nazov: 28. Osamelosť v existenciálnych stavoch. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 125-139. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: ŠLOSIAR, Ján
Klasifikacia: AED
Nazov: 29. Problém osamelosti vo filozofii a psychológii. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 6-23. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: DUŠKO, Miroslav
Klasifikacia: AED
Nazov: 30. Osamelosť a(ko) utrpenie?. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 76-80. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: KRCHNÁK, Peter
Klasifikacia: AED
Nazov: 32. Lyrika: Samota ako ostrov v mori (osamelosti). In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 140-157. ISBN 978-80-557-0896-6.
Autori: JANČOVIČ, Ivan