Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Reflexia Homéra v antickej filozofii

Klasifikacia: ABC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Prooimion dialogu. Přeložil J. Petrželka, In: Havlíček, A. – Jinek, J. (eds.): Platónův dialog Ión. Praha : OIKOYMENH, 2014, ISBN 978-80-7298-161-8, s. 15-27.
Autori: CEPKO, J. – WOLLNER, U.
Klasifikacia: ADD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Ciceronova interpretácia Homérskej tematiky: príbeh o Filoktétovi. In: Filozofia. Roč. 69, 2014, č. 3, ISSN 0046-385X, s. 246-255.
Autori: FRAŇO, P.
Klasifikacia: ADD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Dve interpretácie Pindarových veršov. In: Filozofia. Roč. 69, 2014, č. 3, ISSN 0046-385X, s. 274-280.
Autori: WOLLNER, U.
Klasifikacia: ADD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Platónov Faidón: Pomsta básnikom za Sókrata? In: Filozofia. Roč. 69, 2014, č. 3, ISSN 0046-385X, s. 236-245.
Autori: CEPKO, J.
Klasifikacia: ADD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Predstava ľudskej prirodzenosti v Theognidei. In: Filozofia. Roč. 68, 2013, č. 4, ISSN 0046-385X, s. 276-284.
Autori: PORUBJAK, M.
Klasifikacia: ABC
Nazov: Já a vy, mužové athénští. In: Havlíček, A. – Jinek, J. (eds.): Platónova Obrana Sókrata. Praha : OIKOYMENH, 2016.
Autori: CEPKO, J.
Klasifikacia: ABD
Nazov: Sokrates – občan svojej doby. In: Novosád, F. – Smreková, D. (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2013, ISBN 978-80-8101-679-0, s. 56-71.
Autori: KALAŠ, A.
Klasifikacia: ABD
Nazov: Zákonodarcovia, lyrici a prví filozofi. In: Novosád, F. – Smreková, D. (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2013, ISBN 978-80-8101-679-0, s. 30-43.
Autori: PORUBJAK, M.
Klasifikacia: ADD
Nazov: Homér a predsókratovské myslenie. In: Filozofia. Roč. 69, 2014, č. 10, s. 813-823.
Autori: KALAŠ, A. – ŠKVRNDA, F.
Klasifikacia: ADD
Nazov: Žáner epideiktických rečí a Gorgiov Palamédés. In: Filozofia. Roč. 69, 2014, č. 3, ISSN 0046-385X, s. 256-266.
Autori: SUVÁK, V.
Klasifikacia: ADE
Nazov: „Ani z duba ani zo skaly“ (Apol. 34d3-4). In: Studia philosophica, vol. 62, 2015, č. 1, ISSN 1803-7445
Autori: WOLLNER, U.
Klasifikacia: ADE
Nazov: Duša poetická a duša filozofická. K Platónovmu dialógu Faidón. In: Pro-Fil. Vol. 14, 2013, č. 2, ISSN 1212-9097, s. 19-24. Dostupné online: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/579.
Autori: CEPKO, J.
Klasifikacia: ADE
Nazov: Homer and “Big Five”. In: Electryone. Vol. 2, 2014, Issue 1, ISSN 2241-4061, pp. 37-54. Dostupné online: http://www.electryone.gr/wp-content/uploads/3.-Duris-Porubjak-2014-2.1.-pp.-37-54.pdf
Autori: DURIS, R. – PORUBJAK, M.
Klasifikacia: ADF
Nazov: Dión z Prúsy alebo o tom, či bol Sókratés naozaj Homérovým žiakom. In: Ostium. Vol. 10, 2014, č. 1, ISSN 1336-6556, s. 1-12, Dostupné online: http://ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=521
Autori: KALAŠ, A. – ŠKVRNDA, F.
Klasifikacia: ADF
Nazov: Osobnosť gréckych hrdinov z pohľadu modernej psychológie. In: Ostium, Vol. 8, 2012, č. 1. Dostupné online: http://ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=384
Autori: DURIŠ, R. – PORUBJAK, M.
Klasifikacia: AEC
Nazov: The Bastards (Why Socrates quotes Theognis). In: World Congress of Philosophy in alphabetical order of the authors. Greek Philosophical Society & FISP, 2015.
Autori: PORUBJAK, M.
Klasifikacia: AED
Nazov: Homér a jeho tvorba v Platónovom dialógu Zákony. In: Wollner, U. – Cepko, J. (eds.): Reflexia Homéra v antickej filozofii. Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN 978-80-557-0767-9, s. 114-129.
Autori: CHOVANKOVÁ, A.
Klasifikacia: AED
Nazov: Myslenie archaického Grécka (Všeobecná charakteristika a počiatky gréckeho sociálneho a politického myslenia). In: Novosád, F. – Smreková, D. (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram, 2013, ISBN 978-80-8101-679-0, s. 20-29.
Autori: PORUBJAK, M.
Klasifikacia: AED
Nazov: Odysseovo putovanie ako stvrdenie jeho pôvodnej voľby – Odysseus a Kalypsó optikou Sartrovho myslenia. In: Wollner, U. – Cepko, J. (eds.): Reflexia Homéra v antickej filozofii. Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN 978-80-557-0767-9, s. 130-142.
Autori: KOVÁČOVÁ, D.
Klasifikacia: AED
Nazov: Starý spor medzi filozofiou a poéziou (Resp. X, 607b5). In: Wollner, U. – Cepko, J. (eds.): Reflexia Homéra v antickej filozofii. Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN 978-80-557-0767-9, s. 95-113.
Autori: CEPKO, J.
Klasifikacia: FAI
Nazov: Reflexia Homéra v antickej filozofii. Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN 978-80-557-0767-9, 154 s.
Autori: WOLLNER, U. – CEPKO, J. (eds.)