Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sondy do predhistórie literatúry u Slovanov

Klasifikacia: ADE Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Slavic Mitra. Benevolent and Legal Pole of the Function of Religious Sovereignty in the Slavic Mythology and Epic / Martin Golema. In: Studia mythologica Slavica. - ISSN 1408-6271. - Roč. XVI (2013), s. 81-104. [GOLEMA, Martin (100%) ] (http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/06-sms16-golema.pdf)
Autori: Golema Martin
Klasifikacia: ADN Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Formy, prejavy a mytologické aspekty hraníc v ľudovej rozprávke./ Ľubomír Gábor. In: Slavica Slovaca. – ISSN 0037-6787. – roč. L, č. 2 (2015), s. 116 – 131. [GÁBOR, Ľubomír (100%)]
Autori: Gábor Ľubomír
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Citáty, parafrázy a paragramy liturgických zvolaní vo veľkopôstnych jarných dievčenských obradoch a hrách u západných Slovanov. Problém obradového mena Heľuška, Helička / Martin Golema ; recenzenti Gizela Gáfriková, Marta Keruľová. In: Literárnohistorické kolokvium : I. stredovek, II. humanizmus a renesancia. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013. - ISBN 9788088746249. - S. 32-56. [GOLEMA, Martin (100%) ]
Autori: Golema Martin
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Smrtná nedeľa – kresťanské a predkresťanské prvky vo veľkopôstnych jarných dievčenských obradoch a hrách u západných Slovanov. / Martin Golema ; recenzenti Hana Hlôšková, Miloč Lichner In: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky (ed. Katarína Žeňuchová) Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015. - ISBN 9788089489213. - S. 239-256. [GOLEMA, Martin (100%) ]
Autori: Golema Martin
Klasifikacia: AAB
Nazov: Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež Banská Bystrica: Belianum, 2015.
Autori: Pršová Eva (prijaté, v tlači)
Klasifikacia: ADE
Nazov: Druhý život folklórnych symbolov svetla a tmy v modernej autorskej rozprávke Podujatie: Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności (medzinárodný vedecký seminár 24. – 25. septembra 2014, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prijaté
Autori: Pršová Eva
Klasifikacia: ADE
Nazov: Kozmogonická „právnická lož” ako lož v službách dobrej veci v slovanských mýtopoetických tradíciách Podujatie: PRAWDA I KŁAMSTWO W LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE (medzinárodný vedecký seminár 17. – 18. septembra 2015, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici v posudzovacom procese
Autori: Golema Martin
Klasifikacia: ADE
Nazov: Kozmologické dimenzie pravdy a klamstva v ľudových rozprávkach Podujatie: PRAWDA I KŁAMSTWO W LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE (medzinárodný vedecký seminár 17. – 18. septembra 2015, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici V posudzovacom procese
Autori: Gábor Ľubomír
Klasifikacia: ADE
Nazov: Mytologický obraz pravdy a klamstva v slovenskej ľudovej a autorskej rozprávke Podujatie: PRAWDA I KŁAMSTWO W LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE (medzinárodný vedecký seminár 17. – 18. septembra 2015, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici v posudzovacom procese
Autori: Pršová Eva
Klasifikacia: ADE
Nazov: Svetlo a temnota – synkretizmus praslovanských reliktov a stredovekého kresťanského konceptu v slovanskom folklóre Podujatie: Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności (medzinárodný vedecký seminár 24. – 25. septembra 2014, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prijaté
Autori: Golema Martin
Klasifikacia: AEC
Nazov: Agonistický tón ako charakteristická črta ľudovej rozprávky. Podujatie: Válka a konflikt v české literatuře. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky (29. 6. – 5. 7. 2015, Praha) Organizátori: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy university, Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Ústavem slovenskej literatúry SAV a Památníkem národního písemnictví Prijaté
Autori: Gábor Ľubomír
Klasifikacia: AEC
Nazov: Die Wanderungen Jesu Christi und des Heiligen Petrus als mythische Heidenrelikte in Volksmärchen und Legenden aus dem slawischen Raum. [Putovania Ježiša Krista a svätého Petra ako mýtické pohanské relikty v ľudových rozprávkach a legendách zo slovanského prostredia.] Podujatie: Junge Slavistik im Dialog (medzinárodný študentský odborný seminár, 10. – 11. apríla 2015, Kiel) Organizátor: Christian-Albrechts Universität zu Kiel (Spolková republika Nemecko) Prijaté
Autori: Gábor Ľubomír
Klasifikacia: AED
Nazov: Baláž z Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí. Pohansko-kresťanský synkretizmus ako možná výkladová schéma ľudovej rozprávky./ Ľubomír Gábor; recenzenti Hana Hlôšková, Miloč Lichner In: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky (ed. Katarína Žeňuchová) Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015. - ISBN 978-80-89489-21-3. – s. 113 – 131. [GÁBOR, Ľubomír (100%)]
Autori: Gábor Ľubomír
Klasifikacia: AED
Nazov: Koncept významu slova v Stanislavovej monografii Slovenský juh v stredoveku a niektoré možnosti jeho doplnenia a prehodnotenia (na príklade mytologicky motivovaných toponým) Podujatie: Druhý kongres slovenských slavistov – Ján Stanislav a slovenská slavistika (Bratislava, 4. – 6. novembra 2015) Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov. Tematika kongresu úzko súvisí s výskumným programom vedeckovýskumného projektu Centra excelentnosti SloSlav v Slovenskej akadémie vied. v posudzovacom procese
Autori: Golema Martin
Klasifikacia: AEE
Nazov: Od orálnej performancie k písomnému záznamu. Dva životy „dívčí války“ ako zakladateľskej vojny funkcií Podujatie: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky (29. 6. – 5. 7. 2015, Praha) Organizátori: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy university, Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Ústavem slovenskej literatúry SAV a Památníkem národního písemnictví Prijaté
Autori: Golema Martin