Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie vo veku 16 – 18 rokov

Publikované práce: AAB
GÖRNER, K. – MANDZÁK, P. Miesto turistiky a športovo pobytových aktivít v prírode v spôsobe života 16 – 18 ročnej populácie v stredoslovenskom regióne. Banská Bystrica: UMB FHV, 2011, 109s. ISBN 978-80-557-0189-9 /2 AH/

ADE
PRUSIK, K - GÖRNER, K. – PRUSIK, K. Problematyka aktywności fizycznei w stosunku do zdrowia czlowieka. In Usta ad Albim BOHEMICA, ročník VIII. Číslo 2, Ústí nad Labem: UJEP PF, 2008, s. 125 – 135. ISSN 1802-825X /0,7 AH 35%/

PRUSIK, K. - GÖRNER, K. – PRUSIK, K. Tourism in the opinions of students and teachers. In: Journal of Outdoor Activitiess, Vol. 4, No. 2, Ústí nad Labem: UJEP, 2010, s. 5 – 13. ISSN 1802-3908 /0,6 AH 35%/

KRAFČIK, J. - GÖRNER, K.Realation of gremer schol and their teacher tooutdoor activities and sports in the nature. In: Journal of Outdoor Activitiess, Vol. 4, No. 1, Ústí nad Labem: UJEP, 2010, s. 24 – 39. ISSN 1802-3908 /0,7 AH /

KOMPÁN, J. Curent educarional system in the field of specializedactivitiesfor the youth in Slovakia. In ACC JOURNAL XVII, 2/2012. Liberec :Technická univerzita v Liberci s. 113 - 117. ISSN 1803 - 9782

ADF
KRAFČIK, J. Realation of gremer school teacher tooutdoor activities and views on their organisation. In ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Vol II.,No 2/ 2010. Banská Bystrica : UMB FHV, 2010, s. 37 - 44. ISSN 1338-097 /0,6 AH/

AED
GÖRNER, K. – BARTKOVÁ, M. 2009. Analýza miesta aktívneho využívania voľného času stredoškolskou populáciou. In Vedecké práce 2009, Bratislava : STU , s. 56 – 63. ISBN 978-80-227-3095-2 /0,6 AH 50%/


GÖRNER, K. – BARTKOVÁ, M. 2010. Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode u stredoškolskej mládeže. In Vedecké práce 2010, Bratislava: STU, s. 56 – 63. ISBN 978-80-227-3317-5 /0,7 AH 50%/

PRUSIK, K. - GÖRNER, K. - PRUSIK, K. 2009. MIEJSCE, ROLA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ, AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W NATURZE I TURISTIKI MŁODZIEŻY In: Zborník vedeckých prác -Telesná výchova a šport na univerzitách IV, [CD-ROM]. Nitra : KTVŠ FZKI SPU, 2009, s. 52-63. ISBN 978-80-552-0320-1. /0,8 AH 35%/

KRAFČIK,J. Voľný čas študentov gymnázií stredoslovenského regiónu a ich vzťah k pohybovým aktivitám a športom v prírode. In Ošetrovateľstvo - Pohyb - Zdravie. Trenčín : TU AD FZ v Trenčíne, 2010, ISBN 978-80-8075-450-1


MANDZÁK, P. Využitie turistiky a pohybových aktivít v prírode u stredoškolskej mládeže. In Acta Facultatis Humanisticaes Universitatitis Matthiae Belii Neosoliensis - Vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010, s. 118- 124. ISBN 978-80-557-0040-3 /06,AH/

AEC
GÖRNER, K. - BOCHENEK, M. – PYŠNÁ, D. Miejsce i rola turystyki i aktywności ruchowychnaturze mlodzieźy. In Kinesis – Salus – Educatio, Ústí nad Labem : UJEP,2009 s. 31 – 40. ISBN 978-80-7414-233-8 / 0,7 AH 50%/

PRUSIK, K. – PRUSIK, K.- GÖRNER, K.2008. Zakres pojeciowy problematyki fizycznej w stosunku do zdrowia czlowieka. In Didaktika řečové a neřečové výchovy v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2008, s. 220-233, ISBN 978-80-7414-088-4. /0,9AH 30%/

GÖRNER, K. - BOCHENEK, M. - PRUSIK,K. Czas wolny a aktywność dzieci i mlodzieźy. In Wychowawczewartości turystyki i rekreacji. Varšava : AWF J.P., 2009, s. 67 – 76. ISBN 978-83-89630-96-4 /0,6 AH 40%/

Práce odovzdané do tlače:

Zborniky a abstrakty: AFD

KRAFČIK,J. Záujmi študentov gymnázií stredoslovenského regiónu a ich vzťah k športom v prírode. In telesná výchova prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu - I. ročník vedeckej konferencie. Zvolen : TUZ UTVŠ, 2010, s. 58 - 64. ISBN 978-80-228-2104-9 /0,6 AH/

MANDZÁK, P. Proceedings of papers on games in the program sof physical education and šport training processes.Katedra telesné a sportovní výchovy Západočeské univerzity v Plzni 2010.ISBN 978-80-7043-955-5

AFG

GÖRNER, K. Czas wolny a aktywność dzieci i mlodzieźy. In Abstrackt z konferenciji Turystykia i rekreacjia. Warszawa : AWF, 2009, 24 - 25 wrześznia. ISBN 978-83-89630-90-3 / 0,1AH/