Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Politická filozofia

KFI FF/2d-fil-006, letný semester, magisterský stupeň štúdia

Prečo si tento predmet vybrať?

Ľudské bytosti nežijú v izolácii, ale spoločne komunikujú v rámci rôznych spoločenských a politických inštitúcií. Mnoho rôznych otázok môže byť položených o týchto inštitúciách –

ako fungujú, aké plnia funkcie, ako pôsobia na ľudí a pod. Iné otázky sú normatívne a týkajú sa otázok – či sú tieto inštitúcie dobré alebo zlé, spravodlivé či nespravodlivé.

Čo sa naučím?

Naučíte sa rozlišovať a identifikovať základné témy politickej filozofie (napr. politická autonómia, autorita, suverenita atď.). Budete vedieť analyzovať a interpretovať text z politicko-filozofickej problematiky. Budete sa orientovať v základných problémoch politickej filozofie.

Aké úlohy budem musieť splniť? 

Dva čiastkové testy, jednu písomnú prácu a aktívne sa zapájať do diania počas výučby.

Viac informácií