Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ponuka TV pre študentov UMB

Prihlasovanie na aktivitu Základy ľadového korčuľovania a ľadový hokej je SPUSTENÉ.

Prihlasovanie na ďaľšie aktivity v LS bude spustené dňa 15.2.2023 v poobených hodinách  v registračnom systéme. Ponuka aktivít v LS je priebežne aktualizovaná.

 

 

V prípade malého záujmu študentov o niektorú aktivitu, bude táto aktivita zrušená.

 

Študenti KTVŠ FF UMB sa na aktivity v rámci predmetov Telesná výchova 1- 8 neprihlasujú.

 

Na základe viacročných skúsenosti s nedisciplinovanosťou niektorých študentov sme boli nútení pristúpiť k nasledujúcim opatreniam:

1. Ak sa študent prihlásený v Univerzitnom registračnom systéme nedostaví na prvú hodinu a ani nedá vyučujúcemu informáciu o svojej neprítomnosti (niektorí študenti sa do skupín prihlásia a vyučovanie vôbec neplánujú absolvovať, nedajú vedieť vyučujúcemu a blokujú miesta iným študentom), vyučujúci nedisciplinovaného študenta zo skupiny automaticky na prvej hodine vyradí a zoberie ďalšieho záujemcu.

2. Ak sa takýto nedisciplinovaní študenti budú chcieť v ďalších semestroch prihlásiť na niektorú z aktivít, tak my budeme brať takýchto študentov ako "rizikových" a z uvedených dôvodov ich akceptovať nebudeme. Preto je potrebné naozaj si najprv aktivitu rozmyslieť a až následne sa prihlásiť.

3. Ak pri prihlasovaní nevyplníte riadne registračný formulár (napr. e-mail a pod.),  vyhradzujeme si právo Vás z aktivít vyškrtnúť.

Ďakujeme za pochopenie

 

Pravidlá pri výbere aktivít v rámci predmetu Telesná výchova:

Študent sa môže prihlásiť aj na viacero športových aktivít ak to umožňujú kapacitné možnosti a ak má v AIS-e zapísaný príslušný počet predmetov (pri dvoch športových aktivitách si študent musí zapísať dve Telesné výchovy, napr.Telesná výchova 1 a Telesná výchova 3, aby bola možnosť udeliť mu hodnotenie.

 

KTVŠ FF UMB pre Vás pripravuje ponuku rôznych športových aktivít aj v nasledujúcom akademickom roku. Ak máte záujem športovať, využite predzápis a prihláste sa na predmety Telesná výchova 1-8.

SYSTÉM PRIHLASOVANIA študentov na výberový predmet Telesná výchova:

1. Prihlásiť sa do AIS-u a prekliknúť do svojho zápisného listu aktuálneho akademického roku.

2. Pomocou ikony bežca vybrať zápis predmetov z ponuky a kliknúť na ponuku výberové predmety.

3. V kolónke „predmety zápisného listu" vybrať ponuku „pridať predmet z ponuky predmetov".

4. V kolónke „Fakulta/Univerzita" zadať KTVS-FF a do kolónky „skratka predmetu" vpísať "vstv" a potvrdiť výber.

5. Vybrať predmet (TV 1-8) o ktorý máte záujem resp. ktorý ste neabsolvovali počas štúdia a potvrdiť.

6. Na našej internetovej stránke vybrať z ponuky (Ponuka na ZS, Ponuka na LS) pohybovú aktivitu o ktorú máte záujem a zaregistrovať (prihlásiť) sa na ňu v Univerzitnom registračnom systéme. A to je všetko Smejúci sa.

 


Ponuka aktivít a predmetov (za 3 kredity) ponúkaných Katedrou telesnej výchovy a športu FF pre študentov UMB funguje pod nasledovnými skratkami v Akademickom informačnom systéme (AIS):

 predmet v Bc. štúdiu

odporúčaný

ročník 

semester

kód predmetu 

 Telesná výchova 1 

 1

 zimný  

KTVS-FF/1d-vstv-001/22

 Telesná výchova 2

 1

 letný  

KTVS-FF/1d-vstv-002/22

 Telesná výchova 3

 2

 zimný  

KTVS-FF/1d-vstv-003/22

 Telesná výchova 4

 2

 letný  

KTVS-FF/1d-vstv-004/22

 Telesná výchova 5

 3

 zimný  

KTVS-FF/1d-vstv-005/22

 predmet v Mgr. štúdiu

 

odporúčaný

ročník 

 semester

 kód predmetu 

 Telesná výchova 6

 1

 zimný  

KTVS-FF/2d-vstv-006/22

 Telesná výchova 7

 1

 letný  

KTVS-FF/2d-vstv-007/22

 Telesná výchova 8

 2

 zimný  

KTVS-FF/2d-vstv-008/22

Upozornenie: Ak sa prihlásite na niektorý uvedený predmet (Telesná výchova 1 - 8), tak sa podľa študijného poriadku stáva pre Vás povinným a na konci semestra Vám musí byť udelené adekvátne hodnotenie.

 

Podľa ponuky a záujmu a svojich rozvrhových možností si študent môže vybrať v rámci predmetu rôznu pohybovú alebo športovú aktivitu. Pri výbere pohybovej aktivity nie je podstatná doterajšia úroveň jej zvládnutia, ale záujem o zdokonalenie sa vo vybranom športovom odvetví.

 

Študenti sa na jednotlivé pohybové a športové aktivity prihlasujú prostredníctvom Univerzitného registračného systému

 


Pri všetkých otázkach týkajúcich sa možnosti navštevovania ponúkaných aktivít, ale aj hodnotenia, obsahu, kontaktujte priamo vyučujúceho uvedeného pri každej skupine. V ostatných prípadoch kontaktujte priamo hlavného koordinátora Mgr. Jaroslava Popelku, PhD. 


„Zdravie je najdôležitejšia kvalita tela."
Aristoteles