Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ponuka TV pre študentov UMB

Pri všetkých otázkach týkajúcich sa možnosti navštevovania ponúkaných aktivít, dohlasovania na aktivity - kontaktujte priamo vyučujúceho uvedeného pri každej skupine.
Prihlasovanie na  aktivity v LS je spustené od 14.2.2024.  V registračnom systéme sa dozviete kedy a kde bude aktivita prebiehať. Ponuka aktivít v LS je priebežne aktualizovaná.

Študenti KTVŠ FF UMB
(FTVŠZ UMB)
sa na aktivity v rámci predmetov Telesná výchova 1- 8 neprihlasujú!

 

V prípade malého záujmu študentov o niektorú aktivitu, bude táto aktivita zrušená.

 

Postup prihlasovania na predmet  Telesná výchova 1-8 v systéme AIS:  Pozrieť obrazový návod

1. Prihlásiť sa do AIS-u a prekliknúť do svojho zápisného listu aktuálneho akademického roku.

2. Pomocou ikony bežca vybrať zápis predmetov z ponuky a kliknúť na ponuku C - výberové predmety.

3. V kolónke „Predmety zápisného listu" vybrať ponuku „Pridať predmet zo študijného plánu".

4. Vybrať predmet Telesná výchova 1-8 o ktorý máte záujem, resp. ktorý ste neabsolvovali počas štúdia a potvrdiť.

5. Na našej internetovej stránke vybrať z ponuky (Ponuka na ZS, Ponuka na LS) pohybovú aktivitu o ktorú máte záujem a zaregistrovať (prihlásiť) sa na ňu v Univerzitnom registračnom systéme.

 

Pravidlá pri výbere pohybových aktivít v rámci predmetu Telesná výchova:

Pri jednej pohybovej aktivite si študent zapisuje v systéme AIS jednu Telesnú výchovu. (napr.Telesná výchova 1), aby bola možnosť udeliť mu jedno hodnotenie.

Pri dvoch pohybových aktivitách (v jednom semestri) si študent musí zapísať v systéme AIS dve Telesné výchovy (napr.Telesná výchova 1 a Telesná výchova 3), aby bola možnosť udeliť mu dve hodnotenia.

 


Ponuka aktivít a predmetov ponúkaných KTVŠ FF (FTVŠZ) pre študentov UMB funguje pod nasledovnými skratkami v Akademickom informačnom systéme AIS:

 predmet v Bc. štúdiu

odporúčaný

ročník 

semester

kód predmetu 

 Telesná výchova 1 

 1

 zimný  

KTVS-FF/1d-vstv-101/23

 Telesná výchova 2

 1

 letný  

KTVS-FF/1d-vstv-102/23

 Telesná výchova 3

 2

 zimný  

KTVS-FF/1d-vstv-103/23

 Telesná výchova 4

 2

 letný  

KTVS-FF/1d-vstv-104/23

 Telesná výchova 5

 3

 zimný  

KTVS-FF/1d-vstv-105/23

 predmet v Mgr. štúdiu

 

odporúčaný

ročník 

 semester

 kód predmetu 

 Telesná výchova 6

 1

 zimný  

KTVS-FF/2d-vstv-106/23

 Telesná výchova 7

 1

 letný  

KTVS-FF/2d-vstv-107/23

 Telesná výchova 8

 2

 zimný  

KTVS-FF/2d-vstv-108/23

Upozornenie: Ak sa prihlásite na niektorý uvedený predmet (Telesná výchova 1 - 8), tak sa podľa študijného poriadku stáva pre Vás povinným a na konci semestra Vám musí byť udelené  hodnotenie.

 

Na základe viacročných skúsenosti s nedisciplinovanosťou niektorých študentov sme boli nútení pristúpiť k nasledujúcim opatreniam:

1. Ak sa študent prihlásený v Univerzitnom registračnom systéme nedostaví na prvú hodinu a ani nedá vyučujúcemu informáciu o svojej neprítomnosti (niektorí študenti sa do skupín prihlásia a vyučovanie vôbec neplánujú absolvovať, nedajú vedieť vyučujúcemu a blokujú miesta iným študentom), vyučujúci nedisciplinovaného študenta zo skupiny automaticky na prvej hodine vyradí a zoberie ďalšieho záujemcu.

2. Ak sa takýto nedisciplinovaní študenti budú chcieť v ďalších semestroch prihlásiť na niektorú z aktivít, tak my budeme brať takýchto študentov ako "rizikových" a z uvedených dôvodov ich akceptovať nebudeme. Preto je potrebné naozaj si najprv aktivitu rozmyslieť a až následne sa prihlásiť.

3. Ak pri prihlasovaní nevyplníte riadne registračný formulár (napr. e-mail a pod.),  vyhradzujeme si právo Vás z aktivít vyškrtnúť.

Ďakujeme za pochopenie

 

Podľa ponuky a záujmu a svojich rozvrhových možností si študent môže vybrať v rámci predmetu rôznu pohybovú aktivitu. Pri výbere pohybovej aktivity nie je podstatná doterajšia úroveň jej zvládnutia, ale záujem o zdokonalenie sa vo vybranom športovom odvetví.

 


Pri všetkých otázkach týkajúcich sa možnosti navštevovania ponúkaných aktivít, dohlasovania na aktivity, hodnotenia, obsahu - kontaktujte priamo vyučujúceho uvedeného pri každej skupine.

V ostatných prípadoch kontaktujte priamo hlavného koordinátora Mgr. Jaroslava Popelku, PhD. 


„Zdravie je najdôležitejšia kvalita tela."
Aristoteles