Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

INTERREG SK-HU:Zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami a rozšírenie cezhraničnej spolupráce

Program Interreg SK – Maďarsko. Cieľom programu Interreg je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce (v rámci prioritnej oblasti PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce)

Túto výzvu vyhlásil Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán pre Cezhraničný program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Národným orgánom v Slovenskej republike

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnené aktivity:

Očakávané výsledky

Ukazovatele výstupov:
Počet vytvorených cezhraničných produktov a služieb;
Počet dokumentov publikovaných alebo vypracovaných mimo Fondu malých projektov,
Počet cezhraničných udalostí;
Počet osôb zapojených do spolupráce;
Počet žien zapojených do spolupráce;
Počet účastníkov zo sociálne marginalizovaných skupín, vrátane Rómov

Podporované oblasti:

Oprávnené územie:

Výzva je otvorená:

Často kladené otázky

Oficiálna webstránka: http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/1-vzva-na-predkladanie-iadosti-o-poskytnutie-fp

 

Prílohy ku stránke: