RSS RSS print

Katedra telesnej výchovy a športu

KTVŠ FF UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 7527
e-mail: ff.ktvs@umb.sk

Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia odboru telesnej výchovy a všeobecnej telesnej výchovy. Katedra realizuje štúdium v rámci študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Telesná výchova (bakalárska a magisterská forma) a v rámci študijného odboru Šport (bakalárska forma).

Absolvent - bakalárskeho štúdia sa uplatní, ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času, v štátnej správe, samospráve a v záujmovej telesnej výchove. Absolvent magisterského štúdia sa navyše uplatní, ako učiteľ na ZŠ, SŠ, VŠ. Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia (1 - 5) môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi, vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni.

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Docent
doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
prof. PaedDr.Bartik Pavol, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
PaedDr. Boris Beťák, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
prof. PaedDr.Ivan Čillík, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
prof.PaedDr.Görner Karol, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Mgr.Andrea Izáková,PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PaedDr. Peter Mandzák, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PaedDr. Martina Mandzakova, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc.Mgr. Nadezda Novotna, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Mgr. Opáth Lukáš
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
doc. PaedDr.  Martin Pupiš, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Rozim Robert, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, Ph.D.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Slováková Michaela, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Smoleňáková Natália, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Magda Veszeleiová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Meres Frantisek
Funkcia: Technik
Zaradenie: Nepedagogický zamestnanec
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry