Multiethnicity and multiculturalism in Slovakia

Project information

The project focused on a systematic analysis of the problem of multiethnicity and multiculturalism in several thematic areas: theory of culture, cultural pluralism, milticulturalism, multiethnicity, multicultural education, contexts of minority cultures in Slovakia (demographic, geographic, historic and ethnographic characteristics), minority museums in Slovakia as institutional parts of the Slovak National Museum (their origin, seat, history, objectives, exhibitions, activities, events) and preserving traditional cultures of minorities in museum collections (most important artefacts of the collections).

Sponsor:

Cultural and Educational Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:3/5007/07
Duration:2007 - 2010
Project manager:jolana.darulova@umb.sk
Project coordinator:doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
ACB Vysokoškolská učebnica, Darulová, J.- Koštialová,K. 2010. Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúr národnostných menšín na Slovensku. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu univerzita Mateja Bela 2010, 253 s. ISBN 978-80-557-0018-2.
ABD Koštialová, K. Zahraničná firma a zahnraniční manažéri v malom slovenskom meste. In: Bitušíková, A. - Luther, D. Kultúrna a sociálnadiverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu UMB, 2009, s. 84-100. ISBN 978-80-8083-700-6.
AED Darulová, U. 2009. Tvorivosť a inovácia v kontexte vzdelávania a výskumu. In: Bálintová H. - Pílková, J. (eds). Tvorivosť a inovácia v Európskom vysokoškolskom priestore. Banská Bystrica: Fakultra humanitných vied, UMB, 2009, s. 61-67. ISBN 978-80-8083-765-5
AED Darulová, J. 2009. Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska - jedna z vecných priorít výskumu a vývoja (2007-2013). In: Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2009. s. 36-40. ISBN 978-80-8083-703-7.
AED Darulová J. - Koštialová, K. 2009. Odraz multikultúrneho Slovenska vo vedomostiach/vedomí vysokoškolákov. In: Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. Nitra: UKF Nitra, Filozofická fakulta, 2009. s.493-501. ISBN 978-80-8094-366-0.
AED Darulová, J. - Koštialová K. 2008. Kultúrne dedičstvo v kotexte kultúrnej spoločnosti a jeho sprostredkovanie mládeži. In: Múzeum a muzeológia - ich determinatny a perspektívy v kotnexte súčasného sveta. Banská Bystrica: KEM FPV UMB, 2008. s. 61-78. ISBN 978-80-8083-596-5.
AED Darulová, J. 2007. tradičná ľudová kultúra a spôsob života. In: Podbrezová. Zostavovateľ: Július Albery. Vydavateľ: Tristar Magic s.r.o. s.187-206. ISBN 978-80-969999-1-0.

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupuOpis výstupuLink
Pozvaná prednáška Koštialová K. 2008. ľudová kultúra regiónu - hmotná kjltúra-spoločenská kultúra-folklór. Projekt Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie vo vidieckom cestovnom ruchu. Org: Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen  
Pozvaná plenárna prednáška Darulová, J. 2008. Kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska. Jedna zo súčasných priorít vedy a výskumu. Org. PF UMB B. Bystrica  
Členka medzirezornej komisie Medzirezortná skupina expertov na posúdenia, doplnenie učebných osnov pre základné školy a iniciovanie vytvárania obsahových okruhov pre mimoškoslkú výchovu vo vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre  
Pracovné semináre Darulová, J. - Koštialová. : Metodológia spracovania tematického okruhu pre zástupcov múzeí národnostných menšín na Slovensku  
Pracovné semináre Darulová, J. - Koštialová. : Kultúra národnostných menšín a jej využitie v edukačnom procese  
Medzinárodná vedecká konferencia Darulová, J. - Koštialová. 2010: Národnostní menšiny a integrace cizimncu ve 20-ti letech svobody, prezentácia učebnice KEGA. Praha  
Medzinárodná konferencia Darulová, J. - Koštialová. 2010 : Národnostné menšiny a identita, prezentácia učebnice KEGA. Praha