Where to find us

KSJK FF UMB
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovakia


phone: +421 48 446 5148
email: ff.ksjk@umb.sk

Department profile

The Department of Slovak Language and Communication is one of the essential scholarly, educational and sociocultural parts of the faculty and the university. It has operated continually and successfully since 1954.

The department's interest is focused on the issues of natural language, linguistics, interpersonal communication, and culture of communication.

Over the last six decades, the department has prepared experts on Slovak linguistics, teaching, culture, arts, mass media and academic, social and cultural life. Since mid-80s the department has conducted creative interdisciplinary research via the Banská Bystrica sociolinguistic school in cooperation with Slovak and foreign linguistics teams and institutions from Slovakia and other countries (Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Germany, Poland, Romania, Russia, Slovenia, Serbia, Ukraine, etc.).

Members of the Department

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K139
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, člen komisie pre financie

Zaradenie:
Profesor
Office:
K137
Anna Gálisová, PhD.

Anna Gálisová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, vedúca oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka, katedrová rozvrhárka, koordinátorka štátnych skúšok

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K138
PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektorka, študijná poradkyňa pre KSJK a KSLLV, koordinátorka ECTS, správkyňa facebookového profilu oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka @osacjff

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K142
Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Mgr. Veronika Gondeková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektorka, správkyňa instagramového profilu oddelenia slovenčiny ako cudzieho jazyka @osacj_ff

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K142
doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.

doc. PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správkyňa webovej stránky katedry, členka Stálej pracovnej skupiny pre vnútorný systém kvality UMB pre humanitné vedy

Zaradenie:
Docent
Office:
K 141
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Mgr. Alexandra Chomová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K140
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre vedu

Zaradenie:
Profesor
Office:
K143
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Zaradenie:
Docent
Office:
K134
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
K136
Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K135
Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka, katedry: KSJ a KSJK

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
show more