Contrastive research of grammar metalanguage : terminology of verb

Project information

Annotation of achieved result: The electronic database TermSlov is a set of interconnected terminological sheets of verb-related terminology. It contains information of linguistic, encyclopaedic and administrative nature. It represent a multifunctional source of information about terms, concepts and equivalents allowing their treatment, completion and repeated use. The structure and functions of the terminological database lean on the fundamental structure of terminological sheet. The quadrilingual terminological dictionary of verb classification gives Romance (Spanish, French and Italian) equivalents to Slovak terms. It is destinated to publics with specific needs (linguistcs, teachers and sutdents). It aims to provide them with a number of information about terms and the way they are used allowing them to present results of their activities in the field of Slovak language and Romance languages.

Sponsor:

 

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0790/10
Duration:2010 - 2011
Project manager:katarina.chovancova@umb.sk
Project coordinator:doc. PhDr. Chovancová Katarína, PhD. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Published publications: AEC Chovancová, Katarína: Quelques structures a verbe support en slovaque. In: Arcangeli, M. – Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.): Lingue e letterature romanze: stato attuale e prospettive. Roma : Aracne Editrice, 2011, s. 613–622. ISBN 978-88-548-3457-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Klimová, Katarína: L'aspettualitá verbale tra l'universale e lo specifico. In: Arcangeli, M. – Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.): Lingue e letterature romanze: stato attuale e prospettive. Roma : Aracne Editrice, 2011, s. 187–198. ISBN 978-88-548-3457-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Chovancová, Katarína – Klincková, Jana: Towards a multilingual database of verb-related terminology. In: Majchráková, D. – Garabík, R. (ed.) Natural Language Processing Multilinguality. Brno : Tribun EU, 2011, s. 18-29. ISBN 978-80-263-0049-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Křečková, Vlasta: Traitement de la terminologie linguistique bilingue (slovaque – français). In: Arcangeli, A. – Chovancová, K. – Klimová, K. – Reichwalderová, E. (ed.) Lingue e letterature romanze. Stato attuale e prospettive. Roma : Aracne Editrice, 2011, s. 687–702. ISBN 978-88-548-3457-6.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Křečková, Vlasta: K harmonizácii pojmov a pojmových systémov pri tvorbe viacjazyčnej databázy jazykovedných termínov. In: Ďuricová, A. (ed.) Od textu k prekladu V. Praha : JTP, 2010, s. 92–100. ISBN 978-80-7374-091-7.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Veselá, Dagmar: Preklad francúzskych komunikačných slovies do slovenčiny s ohľadom na ich akčný alebo statický význam v porovnaní s prekladom kognitívnych a modifikačných slovies. In: Krnová, K. (ed.): Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy – lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 151–157.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Veselá, Dagmar: Preklad francúzskych kognitívnych a modifikačných slovies odbornej lexiky do slovenčiny s ohľadom na ich činnostný alebo statický význam. In: Biloveský, V. et al. (ed.): Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 267–273.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1
Publications submitted to the press: AAB Terminológia slovies. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. ISBN 978-80-557-0293-3. 235 s.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AEC Křečková, Vlasta: Slovensko-francúzska jazykovedná terminológia slovies. In: Ďuricová, Alena (ed.): Od textu k prekladu VII, Praha: JTP, 2012. (bude zadané do tlače v jeseni 2012)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Chovancová, Katarína: Une base de données électronique : exemple TermSlov. In: Studia Romanistica Beliana 2. Langue, culture et médias. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Křečková, Vlasta : Terminologie grammaticale bilingue (slovaque-français) : traitement des équivalences. In: Studia Romanistica Beliana 2. Langue, culture et médias. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Křečková, Vlasta : Terminologie grammaticale bilingue : slovaque – français. In: Philologia, Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AED Zázrivcová, Monika : Quelques réflexions sur l’établissement des équivalences des termes slovaques et français portant sur la classification sémantique des verbes. In: Studia Romanistica Beliana 2. Langue, culture et médias. Banská Bystrica: FHV UMB, 2012. (v tlači)
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1
Proceedings and abstracts: AFD Chovancová, Katarína – Křečková, Vlasta: Výskum jazykovednej terminológie. In Cíbiková, I. (ed.) Terminologické fórum III. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011, s.143–148.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AFD Veselá, Dagmar: Syntakticko-sémantická analýza jazyka dizajnu. In: Kaščáková, E. – Zvirinský, M. (ed.): Forlang : cudzie jazyky v akademickom prostredí, zborník z medzinárodnej konferencie Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach usporiadanej v dňoch 13. – 14. septembra 2011. Košice : Technická univerzita, 2011, s. 344–352.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AFC Klimová, Katarína: Mediatore linguistico e culturale. In: Insularita e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane. Atti del convegno internazionale Cagliari 25 – 28 agosto 2010, zborník z medzinárodnej konferencie (v tlači).
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1

AFD Chovancová, Katarína: Význam ekvivalencie v kontrastívnej terminológii. In: Deáková, V. - Ľupták, M. (ed.): Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania. Zvolen: Ústav cudzích jazykov, Technická univerzita vo Zvolene, 2011, s. 157-161. ISBN 978-80-228-2240-4.
Podiel riešenej problematiky projektu v publikácii: 1