The Problem of Loneliness in the Life of Contemporary Man. Philosophical Examinations

Project information

Annotation of achieved result: The result of the project is the formulation of a theoretical and methodological basis for a comprehensive approach to the problem of loneliness, clarification of the concept of loneliness and concepts close to loneliness (solitude, isolation, separation, alienation, anxiety, hopelessness, suffering and others) and opposing to loneliness (togetherness, sociality, fellowship, communication, love and others). The other result is the analysis of the causes, as well as the possibility of overcoming the negative manifestations and reflections of positive features of solitude and loneliness associated with aspects of human cultivation through self-identification and self-transformation. Basic outputs of this research are monographs of research team: Loneliness as a philosophical problem, Man and loneliness and Problem of human solitude and loneliness.

Sponsor:

 

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0182/13
Duration:2013 - 2015
Project manager:jan.slosiar@umb.sk
Project coordinator:prof. PhDr., CSc. Šlosiar Ján (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Classification: AAB Most significant project publication
Title: 38. Problém ľudskej samoty a osamelosti. Banská Bystrica: Belianum, 2015, 185 s. ISBN 978-80-557-1031-0.
Authors: PALENČÁR, Marián, DUŠKO, Miroslav
Classification: ABD Most significant project publication
Title: 16. Je osamelosť súčasťou (ne)ľudskej existencie. In: ŠLOSIAR, Ján PALENČÁR, M. (Eds.): Osamelosť ako filozofický problém. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2014 (strany 77-94, 1,2 AH), ISBN 978-80-557-0702-0.
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: ABD Most significant project publication
Title: 35. Človek rozorvaný: medzi osamelosťou a socialitou (hľadanie zmyslu života). In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015, s. 51-70. ISBN 978-80-557-1014-3.
Authors: DUŠKO, Miroslav
Classification: AED Most significant project publication
Title: 20. Problém slobody a osamelosti vo filozofii Ericha Fromma. In: Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 20-25. ISBN 978-80-557-0703-7.
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: AED Most significant project publication
Title: 31. Poznámky k problému existenciálnej osamelosti. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 102-124. ISBN 978-80-557-0896-6.
Authors: PALENČÁR, Marián
Classification: ABD
Title: 17. Pojem a druhy ľudskej osamelosti. In: ŠLOSIAR, Ján PALENČÁR, M. (Eds.): Osamelosť ako filozofický problém. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2014 (strany 77-94, 1,2 AH), ISBN 978-80-557-0702-0.
Authors: PALENČÁR, Marián
Classification: ABD
Title: 34. Zmysel života a jeho premeny. In: ŠLOSIAR, Ján, PALENČÁR, Marián, DUŠKO, Miroslav (Eds.): Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015 (strany 6-23, 1,25 AH), ISBN 978-80-557-1014-3.
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: ABD
Title: 36. O jednej podobe tématizácie samoty v antickej filozofii. In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015, s. 92-111. ISBN 978-80-557-1014-3.
Authors: PALENČÁR, Marián
Classification: ABD
Title: 37. Tri pohľady na osamelosť. In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, FF UMB, 2015, s. 71-91. ISBN 978-80-557-1014-3.
Authors: ANDROVIČOVÁ, Zlata, RÁCZ, Attila, KRCHNÁK, Peter
Classification: ADE
Title: 1. Odcudzenie a jeho vplyv na sebapremenu človeka. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 3/2013 (0,5 AH, s. 1-13) ISSN 2299-2928.
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: ADE
Title: 11. Osamelosť ako patologický jav alebo ako možnosť rastu človeka? In: Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Tom 1, Numer 1, 2015, s. 9-19. ISSN 2391-8632.
Authors: DUŠKO, Miroslav
Classification: ADE
Title: 12. Identita a osamelosť človeka v súčasných sociálno-ekonomických podmienkach. In: Czasopismo Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Tom 1, Numer 3, 2015 (1,1 AH s. 207-224) ISSN 2391-8632.
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: ADE
Title: 2. Poznámky k filozofii samovraždy. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 3/2013 (0,45 AH, s. 6-24) ISSN 2299-2928.
Authors: PALENČÁR, Marián
Classification: ADE
Title: 6. Interdisciplinarita a duchovnosť problému osamelosti. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 5/2014 (0,6 AH, s. 6-16) ISSN 2299-2928.
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: ADE
Title: 7. Staň sa tým, čím si! Poznámky k predhistórii problému vzťahu autenticity a spolubtia v antike. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 5/2014 (0,6 AH, 64-85) ISSN 2299-2928.
Authors: PALENČÁR, Marián
Classification: ADE
Title: 8. Vybrané problémy ľudského poznania v Schopenhauerovej filozofii. In: Czasopismo Naukowe Studia Sieradzana, č. 6/2014 (0,6 AH, s. 69-76) ISSN 2299-2928.
Authors: DUŠKO, Miroslav
Classification: ADF
Title: 33. Motívy a funkcie izolácie vo Foucaultovom diele Dozerať a trestať. In: Študentský historický časopis ACHERON. Banská Bystrica: Študentská historická spoločnosť pri Katedre histórie Filozofickej fakulty, 2015, s. 40-53. ISSN 1339-6870.
Authors: DUŠKO, Miroslav
Classification: AEC
Title: 3. Existenciálna úzkosť v stave ohrozenia. In: Bartoszewski, J., Swedrak, J., Struzik, E.: Wychowanie: czy moźe „obejść sie“ bez duchowności? Krakow : Mellow Sp.z..o.o 2013 (0,55 AH, str. 11-20) ISBN 978-83-935527-4-0 (kapitola v knižnej publikácii)
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: AEC
Title: 4. Láska ako filozoficko-antropologický problém. In: Bartoszewska, A., Przysucha, K. a kol.: Atrakcyjność: potrzeby czy zasada? Warszawa : Mellow Sp.z..o.o 2013 (1 AH, str. 8-22) ISBN 978-83-936947-1-6 (kapitola v knižnej publikácii)
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: AEC
Title: 5. Je ľudská prirodzenosť antropologickou konštantou? In: Kol. Autorov: W strone marzeń. Warszawa : Wydawnictwo wyźszej szkoly menedźerskiej w Warszawie, 2013, (str. 889-897, 0,8 AH) ISBN 978-837520-146-8. (kapitola v knižnej publikácii)
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: AED
Title: 18. Thoreauovo umenie žiť v harmónii s prírodou. In: Filozofia a umenie žiť. Bratislava, Nitra: FF UKF, SFZ pri SAV, 2014, s. 112-117. ISBN 978-80-8153-026-5.
Authors: DUŠKO, Miroslav
Classification: AED
Title: 21. Náčrt stavov osamotenosti. In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 74-88. ISBN 978-80-557-0703-7.
Authors: DUŠKO, Miroslav
Classification: AED
Title: 22. Osamotenosť a(lebo) samota? In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 16-19. ISBN 978-80-557-0703-7.
Authors: KRCHNÁK, Peter
Classification: AED
Title: 23. Samota a osamelosť ako súčasti literárnej komunikácie. In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 5-15. ISBN 978-80-557-0703-7.
Authors: JANČOVIČ, Ivan, PRŠOVÁ, Eva
Classification: AED
Title: 24. Problém osamelosti človeka v otvorenom nihilizme. In Filozofické reflexie problému osamelosti. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2014, s. 42-52. ISBN 978-80-557-0703-7.
Authors: ŠLOSIARIKOVÁ, Katarína
Classification: AED
Title: 25. Ľudská prirodzenosť a viera. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Prešov 2014 (strany 33-45, 0,8 AH), ISBN 978-80-555-1035-4.
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: AED
Title: 28. Osamelosť v existenciálnych stavoch. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 125-139. ISBN 978-80-557-0896-6.
Authors: ŠLOSIAR, Ján
Classification: AED
Title: 29. Problém osamelosti vo filozofii a psychológii. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 6-23. ISBN 978-80-557-0896-6.
Authors: DUŠKO, Miroslav
Classification: AED
Title: 30. Osamelosť a(ko) utrpenie?. In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 76-80. ISBN 978-80-557-0896-6.
Authors: KRCHNÁK, Peter
Classification: AED
Title: 32. Lyrika: Samota ako ostrov v mori (osamelosti). In: Človek a osamelosť. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB Belianum, 2015, s. 140-157. ISBN 978-80-557-0896-6.
Authors: JANČOVIČ, Ivan