Biorhythms and sport performance

Project information

Annotation of achieved result: The goal of the project was to carry out a series of repeated measurements focused on the rhythms of variable length periods and to perform tests on programs for the development of motor skills. Another goal was to work out practical recommendations for improvement of sports training and extend scientific knowledge on relationship between biorhythms and athletic performance. The research team came to the conclusion that optimal biorhythmic periods are tailored to specifics of time and to specific fields of sport as the authors came to various findings in daily, weekly, monthly and seasonal performance. In terms of experimental stimulation of motor skills the authors concluded that the development of motor skills is influenced by time stereotypes established by athletes. On the basis of the research it can be concluded that when respecting established facts of biorhythmic optimal time periods, there of sports training and respecting athlete’s health perspective.

Sponsor:

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0409/10
Duration:2010 - 2011
Project manager:ludmila.jancokova@umb.sk
Project coordinator:prof. PaedDr. Jančoková Ľudmila, CSc. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Published publications: ADE
PAUGSCHOVÁ, B.; GEREKOVÁ, J.; ONDRÁČEK, J. 2010. Biorythmic Changes In the Development of Velocity and Power Abilities in biathlon (Biorytmické zmeny v rozvoji pohybových schopností a streleckých zručností v biatlone. In Studia Sportiva, roč. 4, 2010, č. 1, s. 25-34. ISSN 1802-7679. podiel 1,0
BENDÍKOVÁ, E.; STACHO, K. 2010. Vplyv kompenzačných cvičení na rozvoj pohyblivosti chrbtice u žiakov II. stupňa ZŠ. (Influence of compensatory exercise on the development of spinal mobility of pupils II. instances primary schol). In Studia Kinanthropologica, roč. 11, 2010, č. 1, s. 35-41 ISSN 1213-2101. podiel 0,3
ADF
PIVOVARNIČEK, P., ŠTULAJTER, I. 2010. Zmeny úrovne disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností rozvíjaných v denných biorytmických pesimách u futbalistov v prípravnom období. In EXRCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2010, č. 2, s. 171-177. ISSN 1337-7310. podiel 1,0
PAUGSCHOVÁ, B. 2010. Rozvoj rovnováhových schopností v behu na lyžiach. In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences, roč. 2, 2010, č. 2, s. 158-170. ISSN 1337-7310. podiel 1,0
KYSEL, M. 2010. Circadian rhythm of core temperature and his relation with sport science. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Physical education and sport. Banská Bystrica : UMB FHV, Vol. II., 2010, No. 1, p. 71-76. ISSN 1338-0974. podiel 1,0
PALOVIČOVÁ, J. 2010. Current state of physical development and motor performance at elementary schools in Banská Bystrica. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Physical education and sport. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Vol. II., 2010, No. 2, s. 95-102. ISSN 1338-0974. podiel 0,3
PIVOVARNIČEK, P. 2011. Závislosť vybraných pohybových schopností z biorytmického hľadiska u futbalistov FK Dukla Banská Bystrica. In EXRCITATIO CORPOLIS – MOTUS – SALUS. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2011, s. 38-45. ISSN 1337-7310. podiel 1,0
PIVOVARNIČEK, P., BENDÍKOVÁ, E., JANČOKOVÁ, Ľ. 2011. Futbal a svalová nerovnováha u žiakov In Športový edukátor. Nitra : KTVŠ PF UKF, 2011, Roč. IV., č. 2/2011. s. 8-13. ISSN 1337-7809. podiel 0,2
AED
IZÁKOVÁ, A. 2010. Význam pravidelnej pohybovej aktivity vysokoškoláčok pri zdravotných ťažkostiach v období menštruačného. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe, Banská Bystrica : UMB FHV 2010, s. 37-42. ISBN 978-80-557-0040-3. podiel 1,0
PIVOVARNIČEK, P., KOLLÁR, R., ŠTULAJTER, I. 2010. Rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností v biorytmických optimách u futbalistov FK Jupie Banská Bystrica - Podlavice. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010. s. 154-159. ISBN 978-80-557-0040-3. podiel 1,0
GAJDOŠOVÁ, Z. 2010. Rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín u mladých basketbalistiek. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe. Banská Bystrica : UMB FHV, 2011, s. 18-207. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
PALOVIČOVÁ, J. 2010. Vplyv pohybovej aktivity na priebeh menštruačného cyklu študentiek strednej školy. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitých vied, 2010, 107-112. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
PAUGSCHOVÁ, B.; ONDRÁČEK, J. 2011. Denné zmeny rýchlostných a silových schopností študentiek 1. ročníka gymnázia. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitých vied, 2011, s. 113-128. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
ROŠKOVÁ, M. - DEMJAN, M. 2011. Zmeny v úrovni psychickej a pohybovej výkonnosti v priebehu denného rytmu. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : UMB FHV, 2011, s. 139-149. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
MOJŽIŠ, M., PIVOVARNIČEK, P. 2011. Vplyv lunárnych rytmov na pohybové predpoklady rýchlostno-silových schopností a psychickú výkonnosť adolescentov. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Vedy o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. s. 92-100. ISBN 978-80-557-0235-3. podiel 1,0
Publications submitted to the press: AAB
JANČOKOVÁ, Ľ. et al. 2011. Chronobiológia a športová výkonnosť. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. 150 s. ISBN 978-80-557-0286-5 – podiel 1,0 – akceptačný list
ADF
MOJŽIŠ, M. 2011a. Analysis of multi-annual endurance abilities level of young biathletes in decade 2001 – 2011. In Acta universitas Matthiae Belii – physical education and sport. Banská Bystrica : FHV UMB, roč, 3, 2011, č. 2. (v tlači). podiel 1,0
PALOVIČOVÁ, J. 2011. Influence of periods on a motion efficiency of female students of UMB in Banská Bystrica. In Acta universitas Matthiae Belii – physical education and sport. Banská Bystrica : FHV UMB, roč, 3, 2011, č. 2. (v tlači) podiel 1,0
AFC
ROŠKOVÁ, M. - HUDÁK, T. 2011 Úroveň pozornosti a pohybovej výkonnosti v dennom biorytme. In (Stubei - Rakúsko v el. podobe) podiel 1,0

Proceedings and abstracts: AFB
PIVOVARNIČEK, P. 2010. Vplyv biorytmických zmien na disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti u mladých futbalistov. In Zborník vedeckej aktivity študentov 2010. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2010. s. 272-281. ISBN 978-80-89234-93-6. podiel 1,0
MOJŽIŠ, M., SNOPKOVÁ, Z. 2011. Počasie a jeho vplyv na pohybové predpoklady rýchlostno-silových schopností. In 19th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day: transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system [CD ROM]. Bratislava : ÚH SAV, 2011. s. 514-519. ISBN 978-80-89139-26-2. podiel 1,0