Zamestnanci Filozofickej Fakulty

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor siete CEEPUS

Zaradenie:
Docent
Office:
3. poschodie č. 318
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 131 (Tajovského 51)
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prodekanka pre pedagogickú činnosť

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 108, F 015