Publikačná činnosť

A fordítás mint az interkulturális kommunikáció folyamata/ Translation as a Process of Intercultural Communication.

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Alkalmazott nyelvészeti közlemények. Interdiszciplináris tanulmányok - Miskolc : University of Miskolc, 2016. - ISSN 1788-9979. - Roč. X, č. 1 (2015), s. 201 ‒ 208.

Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego/Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí

Autori: MAJEWSKA-WÓJCIK, A. - SMOLEŃ-WAWRZUSISZYN, M. - RAČÁKOVÁ, A. - OLCHOWA, G.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Anna Majewska-Wójcik, Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Anita Račáková, Gabriela Olchowa ; rec. Henryk Duda, Eva Čulenová - 1. vyd. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 125 s. - ISBN 978-83-8061-238-9

Historia polonistyki na Uniwersytecie Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy = Education of Slovak translators of Polish language.

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Postscriptum polonistyczne : [pismo recenzowane naukowo]. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersitetu Śląskiego, 2015. - ISSN 1898-1593. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 105-111.

Poľské vlastné mená a slovenská jazyková prax = Polish proper nouns in the Slovak language practice.

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Języki słowiańskie w procesie przemian / ed. Gabriela Ołchowa, Mieczysław Balowski ; rec. Ivana Dobrotová, Andrzej Sieradzki. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015. - ISBN 978-80-557-1056-3. - S. 141-151.

K niektorým aktuálnym tendenciám v terminológii: rodovo-príznakové termíny = On some current trends in terminology: gender-marked terms.

Autori: HUŤKOVÁ, A. - RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Terminologické fórum 5. : recenzovaný zborník vedecko-výskumných a odborných prác : medzinárodný zborník z konferencie, recenzovaný zborník vedecko-výskumných a odborných prác, Trnava, 11. 6. 2015 / rec. Pavel Kvetko, Zuzana Bohušová [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-755-7. - CD-ROM, s. 67-78.

Słowiański dialog kulturowy : studia leksykalne i gramatyczne

Autori: ŚLIWIŃSKI, W. - OLCHOWA, G. - RAČÁKOVÁ, A. (eds.)
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Słowiański dialog kulturowy : studia leksykalne i gramatyczne / ed. Władysław Śliwiński, Gabriela Ołchowa, Anita Račáková ; rec. Halina Kurek, Vladimír Patráš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. - 198 s. - ISBN 978-80-557-0760-0

Modálna stavba viet v spišských goralských nárečiach z hľadiska slovensko-poľských jazykových kontaktov

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Słowiański dialog kulturowy : studia leksykalne i gramatyczne / ed. Władysław Śliwiński, Gabriela Ołchowa, Anita Račáková ; rec. Halina Kurek, Vladimír Patráš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0760-0. - S. 131-151 [1,53 AH].

Je súčasný translátor interkultúrny mediátor?

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Pluralistic approaches to languages and cultures in education : Smolenice, Slovakia 26th - 27th November 2014 : conference proceedings / rec. Jana Bérešová, Maria-Ionela Neagu ... [et al.]. - 1. vyd. - Trnava : Trnava University, Faculty of Education, 2014. - ISBN 978-80-8082-852-3. - S. 163-173.

Perspektywy rozwoju polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela v Bańskiej Bystrzycy.

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Polonistyka w Europie : kierunki i perspektywy rozwoju / rec. Marian Kisiel, Urszula Sokólska. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - ISBN 978-83-7338-927-4. - S. 350-361.

Interkultúrny dialóg v procese výučby budúcich prekladateľov

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Jezyk Polski i Kultura 2. Miedzy dawnymi a nowymi czasy Jezyk - Literatura - Kultura - Media. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB 2012, s. 146 - 153

Interkultúrna kompetencia a didaktika translácie

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Spotkania miedzykulturowe. Tom II. Jezykoznawstwo Glottodydaktyka. Katowice : Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Wydawnictwo Gnome 2012, s. 159 - 169

Retrospektíva a perspektívy vzdelávania polonistov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 10 Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB 2012, s. 370 - 377

Porovnávací výskum slovenských a poľských kolokácií na korpusovom materiáli

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu VI. Praha: Jednota tlumočníku a překladatelu 2011, s. 117 - 127

10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB 2008, 81 s. [editorka]

Poznámky k výskumu syntaktickej roviny spišských goralských nárečí z hľadiska slovensko - poľských jazykových kontaktov

Autori: RAČÁKOVÁ, A.
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Zborník mladých filológov UMB II. Banská Bystrica: FHV UMB 2001, s. 67 - 83

Zhody a odlišnosti v niektorých syntaktických konštrukciách v slovenčine a poľštine

Autori: MURGAŠOVÁ, A.
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Slovensko - poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Filozofická fakulta PU 2000, s. 201 - 207

Slovacko-poľskije kontakty na fone sintaksičeskoj sistemy spišskich guraľskich govorov

Autori: MURGAŠOVÁ, A.
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Tezisy dokladov. III meždunarodnyj kongress dialektologov i geolingvistov. Lublin: Universitet im. Marii Kjuri-Sklodovskoj 2000, s. 79

Problematika niektorých syntaktických konštrukcií v goralských nárečiach Spiša

Autori: MURGAŠOVÁ, A.
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Varia VIII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 1999, s. 151 - 155

On-line contact form

=