Publikačná činnosť

O politickej slobode.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Filozofia. 76, č. 2, ISSN 0046-385X, s. 79-80.

Chápe Nussbaumová spôsobilosti ako slobody?

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Filozofia. 76, č. 2, ISSN 0046-385X, s. 97-109.

Reflexia súčasného chápania politickej slobody.

Autori: WOLLNER, U. - UŠIAK, J.:
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Politické vedy. 23, č. 3, ISSN 1335-2741, s. 8-12.

Problémy s Berlinovou dualitnou typológiou.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Politické vedy. 23, č. 3, ISSN 1335-2741, s. 13-27.

Kto sú fronimoi v Platónovom dialógu Gorgias? (Gorg. 489e3-491d3).

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 73, č. 2, ISSN 0046-385 X, s. 97-107.

ANDERS DAHL SØRENSEN: Plato on Democracy and Political techné. [recenzia]

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 73, č. 6, ISSN 0046-385 X, s. 485-487.

JAKUB JIRSA, KAREL THEIN, JAKUB JINEK: Obec a duše. K Platónově praktické filosofii. [recenzia]

Autori: CHOVANKOVÁ, A. - WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 72, č. 2, ISSN 0046-385 X, s. 156-159.
Wollner_Achilles.pdf

Achilles - Sókratov vzor? (Apol. 28b3-d6).

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 72, č. 2, ISSN 0046-385 X, s. 103-113.

Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, ISBN 978-80-557-1299-4, 73 s. (CD-ROM)
Wollner_Opozicia sofrosyne_fronesis.pdf

Opozícia sófrosyné – fronésis u Platónovho Kallikla.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 71, č. 5, ISSN 0046-385 X, s. 369-378.
Wollner_Pravdiva retorika.pdf

Platónov náčrt pravdivej rétoriky v dialógu Gorgias.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Javorská, A. - Kocinová, L. - Wagnerová, S. (eds.): (Meta)filozofia - prax. Bratislava : SFZ, ISBN 978-80-970303-7-7, s. 60-65.
Wollner_Ani z duba ani zo sklaly.pdf

"Ani z duba ani zo skaly" (Apol. 34d3-4).

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Studia philosophica. 62, č. 1, ISSN 1803-7445, s. 17-24.
Wollner_Lucretius.pdf

Uvažuje Lucretius o spoločenskom pokroku?

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Aithér: Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice. 7, č. 2, ISSN 1803-7860, s. 100-117.

Prooimion dialogu.

Autori: CEPKO, J. - WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Přeložil J. Petrželka, In: HAVLÍČEK, A. - JINEK, J. (eds.): Platonův dialog Ión. Praha : OIKOYMENH, ISBN 978-80-7298-161-8, s. 15-27.

Reflexia Homéra v antickej filozofii.

Autori: WOLLNER, U. - CEPKO, J. (eds.):
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, ISBN 978-80-557-0767-9, 154 s.

ŚPIEWAK, S.: Homérsky kontext problému pravdy. [odborný preklad]

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: WOLLNER, U. - CEPKO, J. (eds.): Rerflexia Homéra v antickej filozofii. Banská Bystrica : Belianum, ISBN 978-80-557-0767-9, s. 17-35.

JAROSLAV DANEŠ: Politické aspekty řecké tragedie/Political Aspects of Greek Tragedy. [recenzia]

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 69, č. 2, ISSN 0046-385 X, s. 193-195.
Filozofia_Pindaros.pdf

Dve interpretácie Pindarových veršov.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 69, č. 3, ISSN 0046-385X, s. 274-280.

KUBOK, D.: Skepticizmus a negatívny dogmatizmus v myslení Homéra a Xenofana. [odborný preklad]

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 69, č. 3, ISSN 0046-385 X, s. 223-235.
Wollner_Distinkcia.pdf

Existuje ostrá dištinkcia medzi politickým a filozofickým životom? (Interpretácia Platónovho dialógu Gorgias).

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: SUCHAREK, P. – SŤAHEL, R. (eds.): Filozofia a umenie žiť. Bratislava, Nitra : IRIS, ISBN 978-80-8153-026-5, s. 48-52.

Platón: Model zdravej obce.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: NOVOSÁD, F. - SMREKOVÁ, D. (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava : Kalligram, ISBN 978-80-8101-679-0, s. 72-84.

Francúzski tradicionalisti.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: NOVOSÁD, F. - SMREKOVÁ, D. (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava : Kalligram, ISBN 978-80-8101-679-0, s. 328-339.
Wollner_Xenofon sebestačnosť a sloboda.pdf

Existovala súvislosť medzi Xenofóntovým chápaním sebestačnosti a slobody?

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: SUCHAREK, P. (ed.): Sloboda a jej projekcie. Prešov : FF PU, ISBN 978-80-555-0619-7, s. 68-73.

Demiurgiczna i polityczna techné w Platońskim "Protagoriase".

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: tlum. J. Bernaciak, In: Lectiones and Acroases Philosophicae. (Kolokwia Platońskie - Protagoras). Vol. 4, No. 1, ISSN 2082-92-21, s. 223-247.

Poznanie a demarkácia.

Autori: WOLLNER, U. - TALIGA, M. (eds.):
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Brno : Tribun EU, ISBN 978-80-7399-021-3, 189 s.

Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne De rerum natura.

Autori: KALAŠ, A. - WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 978-80-557-0229-2, 84 s.
Wollner_starostlivost_Gorgias.pdf

Starosť o seba v Platónovom dialógu Gorgias.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 65, č. 3, ISSN 0046-385 X, s. 227-238.

AGNIESZKA WOSZCZYK: Problem hen i aoristos dyas w Enneadach Plotyna. [recenzia]

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 65, č. 3, ISSN 0046-385 X, s. 308-310.

ANDREJ KALAŠ: Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt? [recenzia]

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 65, č. 4, ISSN 0046-385 X, s. 404-406.
Wollner_Xenofon_Sebapoznanie.pdf

Problém sebapoznania v Xenofóntovom diele Memorabilia.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 65, č. 7, ISSN 0046-385 X, s. 622-630.

Platónov Sokrates o demokracii v dialógu Gorgias.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: BURAJ, I. (ed.): Antická demokracia a sloboda a súčasosť. Bratislava : UK, ISBN 978-80-223-2856-2, s. 117-141.
Sebapoznanie_ako_starost.pdf

Starostlivosť o seba v Xenofóntovom diele Memorabilia.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: SUVÁK, V. (ed.): Sebapoznanie a/ako starosť o seba. Prešov : FF PU, ISBN 978-80-555-0230-4, s. 32-78.

Uwagi nad myśla Alaina de Benoist o globalnym problemie neokolonializmu.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: tlum. B. Szubert, In: CZAKON, T. (ed.): Filozofia wobec globalizacji. Katowice : Uniwersytet Ślaski, ISBN 978-83-60743-23-2, s. 181-190.

Platoński Sokrates o poezji oraz retoryce w dialogach Ion i Gorgiasz.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: tlum. A. Pacewicz, In: PACEWICZ, A. (ed.): Kolokwia Platońskie - Gorgias. Wroclaw : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wroclawskiego, ISBN 978-83-7432-571-4, s. 163-174.

Základné aspekty vo filozofii náboženstva Alaina de Benoist.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: PACEWICZ, A. - OLEJARCZYK, A. - JASKÓLA, J. (eds.): Philosophiae itinera. Wroclaw : Instytut filozofii uniwersytetu Wroclawskiego, ISBN 978-83-7432-560-8, s. 79-90.
Wollner_Platon_Ion Gorgias.pdf

Platónov Sokrates o poézii a rétorike v dielach Ión a Gorgias.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 63, č. 1, ISSN 0046-385 X, s. 18-27.

DARIUSZ KUBOK: Prawda i mniemania. [recenzia]

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 63, č. 1, ISSN 0046-358 X, s. 88-91.

Status zákona v Platónových dielach Politeia a Nomoi.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: KUBOK, D. (ed.): Prawda i świat czlowieka. Studia i szkice filozoficzne. Katowice : WAE, ISBN 978-83-7246-934-2, s. 155-163.
1. Wollner - Lucretius a problematika religio.pdf

Lucretius a problematika religio.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: KALAŠ, A. - WOLLNER, U.: Titus Lucretius Carus. De rerum natura. Latinsko-slovenský slovník. Bratislava : FF UK, ISBN 978-80-223-2326-0, s. 5-28.

BENOIST, A. (de): Kritika ideológie liberalizmu. [odborný preklad]

Autori: KOVALOVÁ, I. - WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 63, č. 9, ISSN 0046-385 X, s. 817-829.

Problém epistémé v antike. Vzťah medzi theóretiké, praktiké a poietiké.

Autori: WOLLNER, U. (ed.):
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8083-659-7, 186 s.
2.WOLLNER - Problematika techné v Platónovom diele Hippias Menší..pdf

Problematika techné v Platónovom dialógu Hippias Menší.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: WOLLNER, U. (ed.): Problém epistémé v antike. Vzťah medzi theóretiké, praktiké a poietiké. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8083-659-7, s. 40-55.
21. WOLLNER - Existuje medzi jednotlivými technai hierarchia.pdf

Existuje medzi jednotlivými technai hierarchia? (Interpretácia Platónovho diela Gorgias).

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: ŠUCH, J. - TALIGA, M. (eds.): Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou I. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8083-461-6, s. 202-208.
Pro-fil.pdf

Plato´s Socrates on Poets in Work Ion.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Pro-Fil, VII, č. 2, ISSN 1212-9097, s. 1-8, http://profil.muni.cz/02_2006/wollner_platos_socrates.pdf

Kantova koncepcia génia.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: NORAS, A. J. (ed.): Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetna rocznice śmierci Immanuela Kanta. Katowice : WUŚ, ISBN 83-226-1517-5, s. 83-90.

Status poetov v Platónovom diele Ion.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: ŠUCH, J. - WOLLNER, U. (eds.): Minulé a súčasné podoby filozofickej reflexie človeka. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8083-272-2, s. 115-121.
20. WOLLNER - Dva typy priateľstva v Platónovom dialógu Lysis.pdf

Dva typy priateľstva v Platónovom dialógu Lysis.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: SUVÁK, V. (ed.): Sokratika I. Sokratovská tradícia myslenia od antiky po súčasnosť. Prešov : FF PU, ISBN 80-8068-543-6, s. 109-124.

Minulé a súčasné podoby filozofickej reflexie človeka.

Autori: ŠUCH, J. - WOLLNER, U. (eds.):
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8083-272-2, 224 s.

Pokus o explikáciu Sokratovho chápania krásy.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: WOLLNER, U. (ed.): Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8083-135-5, s. 79-85.

Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva.

Autori: WOLLNER, U. (ed.):
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8083-135-5, 186 s.

Dichotómia zakorenenie-vykorenenie v tvorbe francúzskej Novej pravice.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: PALENČÁR, M. (ed:): Hľadanie ľudskej identity. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8055-989-9, s. 99-105.

Status tradície v spoločnosti.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: GÁLIK, S. (ed.): Hodnotové aspekty súčasného sveta. Nitra : SFZ a KEaK, KF FF UKF, ISBN 80-89018-57-2, s. 157-160.

Vybrané aspekty myslenia hlavných predstaviteľov francúzskeho tradicionalizmu 19. storočia.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 57, č. 4, ISSN 0046-358X, s. 259-274.

Exkurz do francúzskeho konzervatívneho myslenia 19. storočia. (2. časť)

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Konzervatívne pohľady, 3, č. 1, s. 67-78.

Menej známa tvár Francoisa Reného de Chateaubrianda.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Kultúra, 6, č. 13, s. 11.

Obraz človeka v konzervatívnej filozofii.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: TOLNAIOVÁ, S. - GÁLIK, S. (eds.): Človek, kultúra, hodnoty. Trnava : SFZ a KF FH TU, ISBN 80-89074-07-3, s. 95-100.

"Vláda zákona" a význam trestu v konzervatívnej filozofii.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: VEVERKA, L. J. (ed.): Súčasné spirituálne podoby ľudského života. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8055-585-0, s. 189-195.

Tocquevillova koncepcia moci.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: PALENČÁR, M. (ed.): Človek, myslenia, spoločnosť. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8055-692-X, s. 118-125.

Exkurz do francúzskeho konzervatívneho myslenia 19. stročia. (1. časť)

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Konzervatívne pohľady, 2, č. 2, s. 75-80

Duchovný rozmer Francúzskej revolúcie v diele Edmunda Burka "Úvahy o Revolúcii vo Francúzsku".

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: VEVERKA, L. J. (ed.): Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8055-485-4, s. 183-190.

Liberalizmus a komunitarizmus v kontexte súčasnej filozofie. [recenzia]

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 56, č. 3, ISSN 0046-385 X, s. 207-210.

Konzervativizmus. [odborný preklad]

Autori: TRUCHLÍKOVÁ, E. - WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Konzervatívne pohľady, 2, č. 1, s. 75-78.

Problémy modernej spoločnosti. [recenzia]

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Filozofia, 55, č. 1, ISSN 0046-385 X, s. 59-63.

Idea dekolonializmu u Clauda Léviho-Strausa, Alaina Finkielkrauta a Noama Chomskeho.

Autori: WOLLNER, U.:
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: VEVERKA, L. J. (ed.): Duchovnosť v reflexii súčasnej doby. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN 80-8055-295-9, s. 123-128.

On-line contact form

=