Publikačná činnosť

Vplyv prípravného plaveckého výcviku na úroveň plaveckých zručností detí predškolského veku

Autori: Zuzana Tonhauserová, Svetlana Lipárová, Miroslava Doleželová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Exercitatio corpolis - motus - salus = Slovak journal of sports sciences : slovenský časopis o vedách o športe / vedec. red. Matej Bence. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2011. - I

Vplyv zdokonaľovacieho výcviku na techniku plaveckých spôsobov detí mladšieho školského veku

Autori: Zuzana Tonhauserová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Šport a rekreácia 2011 : zborník vedeckých prác / zost. Jaroslav Broďáni ; rec. Karol Felix, Peter Krška. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-8094-915-0. - S. 45-51.

Kinematická analýza štartového skoku grab v plávaní

Autori: Zuzana Tonhauserová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě : sborník příspěvků z VI. mezinárodního odborného vědeckého semináře, Praha, 1. 12. 2011 / ed. Jtika Pokorná, Eva Peslová ; rec. Josef Horčic. - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011.

Kinematická analýza štartového skoku grab v plávaní

Autori: Zuzana Tonhauserová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Zborník prác z fakultného kola študentskej vedeckej aktivity 2011 Vedy o športe / zost. Elena Bendíková, Robert Rozim [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN

Overovanie prípravného plaveckého výcviku na úroveň plaveckých zručností detí mladšieho školského veku

Autori: Zuzana Tonhauserova, Matej Bence
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě : sborník příspěvků z VI. mezinárodního odborného vědeckého semináře, Praha, 1. 12. 2011 / ed. Jtika Pokorná, Eva Peslová ; rec. Josef Horčic. - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011.

Porovnanie vplyvu výbušnosti dolných končatín a reakcie na rýchlosť plávania po vykonaní štartového skoku vybraných vrcholových plavkýň Slovenskej republiky

Autori: Zuzana Tonhauserova, Matej Bence
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Zborník vedeckých prác : vydaný pri príležitosti životného jubilea profesora Vladimíra Černušáka člena Katedry teórie a metodiky plávania FTVŠ UK, Bratislava, 25. 11. 2011 / ed. Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková ; rec. Vojtech Potočný, Dušan Jursí

Nácvik plaveckých spôsobov v praxi

Autori: Peter Mandzák, Matej Bence, Martina Mandzáková, Jaroslav Popelka, Zuzana Tonhauserová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: ACB: rec. Marián Merica, Jaroslav Krajčovič. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - 115 s. - ISBN 978-80-557-0310-7

Analýza chýb v technike študentov FHV UMB v Banskej Bystrici v plaveckých spôsoboch prsia a kraul

Autori: Tonhauserová, Z. - Mandzák P.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Benčuriková, Ľ., Macejková, Y. (Eds.) Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí. Bratislava : FTVŠ UK, 2010. s. 227-233. ISBN 978-80-8113-039-7

Závislosť medzi výbušnou silou dolných končatín a efektivitou štartového skoku v plávaní

Autori: Tonhauserová, Z.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Zborník vedeckej aktivity študentov 2010 : celoslovenské kolo z telesnej výchovy a športu, Komárno, 26. apríl 2010. S. 254-262. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2010

Porovnanie efektívnosti grab štartu a track štartu v plávaní

Autori: Tonhauserová, Z.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Exercitatio corpolis - motus - salus : slovenský časopis o vedách o športe. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 97-105. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010

Závislosť efektivity štartového skoku v plávaní od výbušnej sily dolných končatín a reakčného času

Autori: Tonhauserová, Z. - Pupiš, M. - Bence, M.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Exercitatio corpolis - motus - salus : slovenský časopis o vedách o športe. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 118-127. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010

Úroveň flexibility chlapcov a dievčat na základnej škole

Autori: Krčmárek, P. - Hollý, R. - Janeček, M. - Tonhauserová, Z.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Exercitatio corpolis - motus - salus : slovenský časopis o vedách o športe. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 68-76. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra telesnej výchovy a športu, 2010

Stav flexibility chlapcov a dievčat na II. stupni základnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Autori: Krčmárek, P. - Hollý, R. - Janeček, M. - Tonhauserová, Z.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Zborník referátov z fakultnej konferencie študentskej vedeckej aktivity. S. [1-9]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010

Analýza plaveckého štartového skoku Grab

Autori: Zuzana Tonhauserová
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : vedy o športe : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová; zost. Miroslava R

On-line contact form

=