Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík

Informácie o projekte

The performance of interpreters in the context of certain personality and cognitive characteristics

Projekt sa zameriava na súvislosť medzi tlmočníckym výkonom študentov prekladateľstva a tlmočníctva a vybranými osobnostnými, resp. kognitívnymi charakteristikami. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý využíva konkrétne metodiky a postupy psychológie pri výskume tlmočenia.

Číslo projektu:VEGA č. 1/0547/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:Djovčoš Martin, PhDr., PhD. - zástupca
Melicherčíková Miroslava, PhDr.
Kraviarová Zuzana, Mgr.
Nábělková Eva, Mgr. Ing. PhD.
Heinzová Zuzana, Mgr. PhD.
Zahraničný projekt:nie