Informácie o projekte

French – Slovak Market Brands Names´ Database and their Derivations

Cieľom projektu je výskum názvov značiek z lexikálneho, kultúrneho a sémantického hľadiska.Naším zámerom je skúmať názvy značiek vo francúzskom a slovenskom jazyku z lexikálneho, sémantického, ale aj kultúrneho aspektu. V prvom rade pôjde o vytvorenie korpusu názvov značiek, o hľadanie prekladových ekvivalentov, ďalej pôjde o sémantickú ako aj formálnu analýzu názvov značiek.

Vyhlasovateľ:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Číslo projektu:SK-FR-2017-0018
Doba riešenia:2018 - 2019
Vedúci projektu:Mešková Ľudmila, doc. PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Mgr. Simona Šedovičová
Zahraničný projekt:nie