Problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy

Informácie o projekte

The issue of causality in philosophy and methodology of science

Číslo projektu:VEGA č. 1/0101/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Martin Schmidt, PhD.
Zahraničný projekt:nie