Modelovanie a sémantika priestoru v slovenskej literatúre

Informácie o projekte

Modeling and semantics of space in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/6208/99
Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.
Zahraničný projekt:nie