Hospodárske a technické využitie vodných tokov na strednom Pohroní do roku 1918

Informácie o projekte

Economic and technical uses of watercourses in the region of central Hron River basin until 1918

Číslo projektu:VEGA č. 1/0270/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Ján Žilák, CSc. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie