Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy

Informácie o projekte

Slovak Society in Cross-National Comparative Research: Before and During the Crisis

Projekt s pomocou realizácie viacerých modulov prestížneho programu medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP skúma percepciu spoločenských zmien v čase krízy zo strany verejnosti. Štyri moduly výskumu ISSP na tému Zdravie, Rodina, Národná identita a Občianstvo to umožnia v dvoch rovinách. Po prvé: výskumy realizované v priebehu projektu nám pomôžu vykonať časové porovnania s už dávnejšie realizovanými výskumnými modulmi. Po druhé: replikácia týchto výskumov v štyridsiatich členských krajinách ISSP umožní umiestniť názorové posuny v slovenskej spoločnosti do medzinárodného kontextu. Trvanie projektu: 1.7.2012-31.12.2015

Vyhlasovateľ:

APVV

Číslo projektu:APVV-0309-11
Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M. A., CSc. (za ISKŠ FHV UMB)
Koordinátor projektu:PhDr. Vladimír Krivý, CSc. (Sociologický ústav SAV)
Spoluriešitelia:Riešitelia za SÚ SAV:
Mgr. Robert Klobucký, PhD., Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD., Mgr. Milan Zeman, PhDr. Magdaléna Piscová, CSc., PhDr. Elena Kajabová

Riešitelia za FiF UK:
prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Riešitelia za Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB:
doc. Mgr. Ivan Chorvát, CSc., Mgr. Roman Hofreiter, Ing. Alena Kaščáková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK:
PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.
Zahraničný projekt:nie