Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

Informácie o projekte

Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure Activities in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0632/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie