Prerušenie prezenčnej výučby

Vážená študentka, vážený študent,  

prijaté protiepidemické opatrenia umožnili fakulte realizovať výučbu v prvých dvoch týždňoch semestra prezenčne. Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie a karanténu viacerých vyučujúcich a aj študentov našej fakulty prechádzame od 12. 10. 2020 predbežne do 25. 10. 2020 na dištančné vzdelávanie vo všetkých stupňoch a formách štúdia a v rozširujúcom štúdiu. 

O opätovnom návrate k prezenčnej výučbe Vás budeme včas informovať. Scenárov návratu je viacero. Ak to situácia umožní, prezenčná výučba sa obnoví v plnom rozsahu, ak nie, môže byť obnovená výučba čiastočne, najmä výučba povinných predmetov v prvom roku bakalárskeho štúdia a predmetov praktického charakteru.  

Po prechode na dištančnú metódu však nekončia Vaše základné povinnosti. Tou prvou je dodržiavanie pokynov vyučujúcich, ktorí podľa platného rozvrhu naďalej pokračujú vo výučbe, hoci v zmenenom formáte. Rovnako Vás žiadame, aby ste kontaktnej osobe (Ing. Jana Fukasová covid.ffstud@umb.sk) aj počas dištančnej výučby naďalej nahlasovali prípady pozitívneho testovania na COVID-19 a aj prípady ukončenia karantény po negatívnom výsledku testu.  

 

So želaním pevného zdravia a študijných úspechov 

 

vedenie FF UMB