APVV 2015 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov na základe verejnej výzvy VV 2015

Podľa znenia verejnej výzvy VV 2015 vyhlásenej dňa 9. 9. 2015 agentúra zverejňuje dňa 10. 5. 2016 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Pre podnikateľské subjekty, ktorým má byť poskytnutá podpora na základe schémy štátnej pomoci platí, že agentúra zverejňuje len návrh rozhodnutia o žiadostiach prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk. Tieto subjekty budú vyzvané na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane povinných príloh v zmysle podmienok schémy štátnej pomoci SA.42450 a agentúra stanoví termín na ich doručenie. Agentúra vyhodnotí žiadosti o nenávratný finančný príspevok a rozhodne o udelení, resp. neudelení štátnej pomoci na riešenie projektov žiadateľov – podnikateľské subjekty.

Agentúra po zverejnení na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

 

 

Zdroj: http://www.apvv.sk/aktuality/vv-2015-zverejnenie-rozhodnuti-o-ziadostiach

Projekty APVV podané v roku 2015:

APVV-15-0144 Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc. Sociálne služby a ľudské práva
APVV-15-0705 Schulze Wolfgang, Prof. Dr. Modely „text – svet“ ako nástroje na rozpoznávanie žánrov
APVV-15-0656 Golema Martin, doc. PaedDr., PhD. Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta
APVV-15-0408 Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., PhD. (spoluriešiteľka) Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného
rozvoja slovenského vidieka
APVV-15-0216 Maliniak Pavol, PhDr., PhD. (spoluriešiteľ) Interdisciplinárny výskum hradov a hradísk na Pohroní a Poiplí