KEGA - Výsledky 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2014

Výsledky 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2014

Na Portáli vysokých škôl boli zverejnené výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každom projekte. Ak je pri projekte uvedený stav „V štádiu hodnotiaceho procesu“, znamená to, že projekt postúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí a bol zaslaný na posúdenie určeným externým posudzovateľom. Žiadosti, ktoré majú uvedený stav „Zamietnutý orgánmi KEGA po 1. kole“ alebo „Zamietnutý z formálneho hľadiska“, nepostúpili do 2. kola hodnotenia žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je vždy súčasťou hodnotiaceho formulára. O výsledkoch 2. kola hodnotenia žiadostí príslušnými orgánmi KEGA budeme podávateľov týchto projektov informovať koncom roka 2014.

https://www.portalvs.sk/sk/