Historickogeografická charakteristika výrobných aktivít v lesoch vybraných banských miest

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Najdôležitejším prínosom projektu je upriamenie pozornosti na historický a historicko-geografický výskum marginálnych horských území tvoriacich hospodársku základňu banských miest. Vzhľadom na absenciu historiografie lesníctva na Slovensku v uplynulých dvoch desaťročiach projekt prináša aj nové prístupy v bádaní o dejinách lesov. Zámerom bolo podať komplexnejší pohľad na využívanie lesov a hospodárenie s drevom od stredoveku do 19. storočia. V pozornosti výskumu stáli doteraz menej známe lesné remeslá, výrobné činnosti priestorovo aj surovinovo previazané s lesom. Výskum preukázal dlhodobé a na úrovni viacerých lokalít obnovované využívanie lesov pre výrobu drevného uhlia, smoly, kolomaže, popola a salajky. V ich zázemí sa obvykle súbežne rozvíjalo aj pastierstvo. Devastáciu lesov podmienenú týmito aktivitami už od 15. storočia regulovali nariadenia kráľovských úradov, ktoré reagovali na negatívne hospodárske prejavy vyvolané úbytkom lesov.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0230/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Maliniak Pavol, PhD.
Zahraničný projekt:nie