Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939 - 1941

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Vedecká monografia "Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941" mapuje dôležité fenomény hospodárskej situácie Slovenska od vzniku Slovenského štátu po rok 1941. Východiskom spracovania problematiky hospodárskeho vývoja Slovenska vo vymedzenej časovej etape je obdobie druhej Č-SR. Následne druhá časť monografie detailne popisuje obdobie po vzniku SR, charakteristické vymedzením základných zmluvných hospodárskych vzťahov medzi Nemeckom a prvou SR, ktoré určili ďalšie smerovanie slovenského hospodárstva. Rozsiahla časť práce postupne podáva prehľad o nadväzovaní obchodných vzťahov, investičných aktivitách štátu a nástupe vojnovej konjunktúry v jednotlivých hospodárskych sektoroch slovenskej ekonomiky a jej priamom dopade predovšetkým na konkrétne priemyselné odvetvia slovenského hospodárstva. Dôležitou súčasťou práce je analýza postupného budovania vojnového hospodárstva do roku 1941 a s tým súvisiaca monopolizácia a štátne zásahy do riadenia ekonomiky.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0546/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: MIČKO, Peter – HALLON, Ľudovít a kol.: Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941. Spolok Slovákov v Poľsku (Krakov): Towarzystwo Slowaków w Polsce Kraków 2015, ISBN 978 -83-7490-865-8
Autori: MIČKO, Peter – HALLON, Ľudovít a kol.
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: MIČKO, Peter Hospodárska politika Slovenského štátu./ Peter Mičko Spolok Slovákov v Poľsku (Krakov): Towarzystwo Slowaków w Polsce Kraków 2014, 314 s. ISBN 978-83-7490-811-5. Druhé doplnené vydanie
Autori: MIČKO, Peter
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: HALLON, Ľudovít. Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945 (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie). Recenzenti: Valerián Bystrický, Peter Mičko. 323 s. Bratislava: Historický ústav SAV : Veda, 2015. ISBN 978-80-224-1465-4.
Autori: HALLON, Ľudovít.
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Zbrojársky priemysel na strednom Považí v rokoch 1938-1945 / Zdenka Hešterová ; rec. Karol Fremal, Karol Janas, Ľudovít Hallon. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 224 s. [11,20 AH]. - ISBN 978-80-557-0824-9 [HEŠTEROVÁ, Zdenka (100%) - FREMAL, Karol (rec.) - JANAS, Karol (rec.) - HALLON, Ľudovít (rec.)].
Autori: Zdenka Muráriková - Hešterová
Klasifikacia: ADD Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939-1945. In Historický časopis, roč. 62, 2014, č. 4, s. 645-678. ISSN 0018-2575.
Autori: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal
Klasifikacia:
Nazov:
Autori:
Klasifikacia: AAB
Nazov: SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter. Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945. Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 463 s. ISBN 9788022414517.
Autori: SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter.
Klasifikacia: AAB
Nazov: SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít. Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945. Bratislava : Historický ústav SAV: Prodama, 2014. 222 s. ISBN 978-80-89396-30-6.
Autori: SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít.
Klasifikacia: ABC
Nazov: HALLON, Ľudovít. Formovanie veľkopriestorovej ekonomiky nacistického Nemecka v strednej Európe 1939-1945 na príklade Slovenska. In DOLEŽALOVÁ, Antonie. Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha : Centrum středoevropských studií : CEVRO Institut : Masarykův ústav a Archív AV ČR, 2014, s. 240-265. ISBN 978-80-87782-37-8.
Autori: HALLON, Ľudovít.
Klasifikacia: ABD
Nazov: HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav. Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV: Prodama, 2014, s. 540-563. ISBN 978-80-89396-28-3.
Autori: HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav.
Klasifikacia: ABD
Nazov: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovensko v plánoch expanzie nemeckého kapitálu do ropného priemyslu juhovýchodnej Európy po roku 1938. In KOVÁČ, Dušan. Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015, s. 155-195. ISBN 978-80-22414-48-7.
Autori: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal.
Klasifikacia: ABD
Nazov: HALLON, Ľudovít. Hospodárstvo Slovenska a jeho miesto v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945. In FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 197-212. ISBN 978-80-89396-32-0.
Autori: HALLON, Ľudovít
Klasifikacia: ABD
Nazov: HALLON, Ľudovít. Prechod k vojnovému hospodárstvu na Slovensku roku 1942. In UHRÍN, Marian a kol.. Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 170-189. ISBN 978-80-89514-24-3.
Autori: HALLON, Ľudovít.
Klasifikacia: ABD
Nazov: MARTULIAK, Pavol – MIČKO, Peter Špecifiká pôsobenia českých zamestnancov na Slovensku a ich odchodu v rokoch 1938 – 1945 /Peter Mičko – Pavol Martuliak , In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol.: MIGRAČNÉ PROCESY SLOVENSKA (1918 – 1948) Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – BELIANUM, Edícia: Filozofická fakulta Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o. Košice, s. 208 – 229. ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: MARTULIAK, Pavol – MIČKO, Peter
Klasifikacia: ABD
Nazov: MIČKO, Peter Konštituovanie Slovenskej národnej banky a jej úlohy pri formovaní hospodárskej politiky Slovenskej republiky (1939 – 1945)/ Peter Mičko In: Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Zost. M. Fiamová – J. Hlavinka – M. Schvarc. HÚ SAV, Bratislava 2014, s. 213 – 225. ISBN 978-80-89396-32-0
Autori: MIČKO, Peter
Klasifikacia: ABD
Nazov: MIČKO, Peter Migrácia slovenskej pracovnej sily do Veľkonemeckej ríše /Peter Mičko In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol.: MIGRAČNÉ PROCESY SLOVENSKA (1918 – 1948) Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – BELIANUM, Edícia: Filozofická fakulta Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o. Košice, s. 286 – 315. ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: MIČKO, Peter
Klasifikacia: ABD
Nazov: Prokeinová, Denisa Výrobná činnosť banských závodov v Banskej Štiavnici v roku 1942 In: UHRIN, Marian a kol. Slovensko v roku 1942 (politika – armáda – spoločnosť). Múzeum SNP, Banská Bystrica : 2013, 229 s. , s. 202 – 211. ISBN 978-80-89514-24-3.
Autori: Prokeinová, Denisa
Klasifikacia: ADD
Nazov: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Ideas, reality and international context of the social state in the Slovak Republik 1939 – 1945. In Historický časopis, roč. 63, 2015, č. 5 supplement, s. 901-938. ISSN 0018-2575.
Autori: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal
Klasifikacia: ADD
Nazov: HALLON, Ľudovít. The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of Slovakia 1939-1942. In Historický časopis, roč. 62, 2014, supplement, s. 79-107. ISSN 0018-2575.
Autori: HALLON, Ľudovít.
Klasifikacia: ADD
Nazov: HALLON, Ľudovít. Vplyv Nemecka na kapitálové presuny v poisťovníctve Slovenska 1939-1942. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 487-512. ISSN 0018-2575.
Autori: HALLON, Ľudovít
Klasifikacia: AEC
Nazov: Náčrt situácie v Trenčianskom okrese v rokoch 1944 – 1945 / Zdenka Muráriková. In V turbulentnom tridsaťročí. Kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918 – 1948. zost. Peter Mičko, Michal Šmigeľ, Marek Syrný ; rec. Pavol Martuliak, Pavol Parenička. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-83-7490-659-3. - S. 253-265.
Autori: Zdenka Muráriková.
Klasifikacia: AEC
Nazov: Stagnácia slovenského hospodárstva a jeho devastácia po definitívnom podriadení potrebám nacistického Nemecka /Peter Mičko In: V turbulentnom tridsaťročí (Kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918 – 1948). Zost. P. Mičko, M. Šmigeľ, M. Syrný. Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov 2013, s. 289 – 307. ISBN 978-83-7490-659-3
Autori: Peter Mičko
Klasifikacia: AED
Nazov: Ekonomické východiská Slovenského národného povstania a perspektívy hospodárskeho a sociálneho života na povstaleckom území / Peter Mičko In: Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Zost. M. Syrný a kol. M SNP, Banská Bystrica 2014 s. 513 – 526. ISBN 978-80-89514-30-4
Autori: Mičko, Peter
Klasifikacia: AED
Nazov: HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v roku 1944 a Slovenské národné povstanie. In SYRNÝ, Marek. Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, s. 472-489. ISBN 978-80-89514-30-4.
Autori: HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav.
Klasifikacia: AED
Nazov: HALLON, Ľudovít. Ovládnutie Podbrezovských železiarní nemeckým kapitálom v rokoch 1939-1941 vo svetle nemeckých dokumentov. In LACKO, Miroslav (ed.). Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva, 2012-2013, č. 5-6, s. 254-281. ISSN 1338-5984.
Autori: HALLON, Ľudovít
Klasifikacia: AED
Nazov: MIČKO, Peter: Sonda do problematiky pobytu českých zamestnancov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 III Menšiny. Zost. A. Hruboň – J. Jankech – K. Ristveyová. Belianum. Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici 2014, s. 301 – 314. ISBN 978-80-557-0803-4
Autori: MIČKO, Peter
Klasifikacia: AED
Nazov: Obrat na frontoch druhej svetovej vojny a jeho vplyv na zahraničný obchod a platobný styk Slovenskej republiky (1939 – 1945) v roku 1943/ Peter Mičko In: Zlomky z dejín Slovenska v 19. a 20. storočí. M. Pekár (ed.). Equilibria, s.r. o, Košice 2015, s. 114 – 126. ISBN 978-80-8143-169-2
Autori: Mičko, Peter