Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Najdôležitejším výsledkom dosiahnutým pri riešení projektu bolo usporiadanie medzinárodného tlmočníckeho seminára, na ktorom vystúpila uznávaná translatologička a profesionálna tlmočníčka prof. Ingrid Kurz z Viedenskej Univerzity. Výnimočnosť uvedeného podujatia spočíva v skutočnosti, že sa jednalo o prvý výhradne tlmočeniu venovaný odborný seminár na Slovensku. Ďalším významným prínosom bolo zameranie na tlmočenie z interdisciplinárnej perspektívy, ktorá v súčasnosti predstavuje dominantnú výskumnú paradigmu. Počas seminára boli jednotlivými riešiteľmi prezentované čiastkové výsledky dosiahnuté pri riešení projektu. Prednášajúci vo svojich príspevkoch načrtli výzvy a možnosti pre ďalší interdisciplinárne orientovaný výskum tlmočenia a pre skvalitnenie procesu prípravy budúcich tlmočníkov. Z podujatia bol publikovaný zborník: Biloveský, V. (ed.) Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Banská Bystrica : Belianum, 2015.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0547/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:doc. Mgr. Biloveský Vladimír, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Natural Interpreting Strategies? Impulsivity and Reflection as Possible Factors inluencing Interpreting Performance. In Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Vladimír Biloveský (ed.) ; rec. Daniela Müglová, Ľudmila Mešková. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0916-1, s. 72-92.
Autori: Djovčoš, Martin - Šelengová, Dominika
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Potenciálny vzťah medzi tlmočníckym výkonom a závislosťou/nezávislosťou od poľa. In Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Vladimír Biloveský (ed.) ; rec. Daniela Müglová, Ľudmila Mešková. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0916-1, s. 93-102.
Autori: Melicherčiková, Miroslava
Klasifikacia: AED Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných psychologikých charakteristík tlmočníka. In Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Vladimír Biloveský (ed.) ; rec. Daniela Müglová, Ľudmila Mešková. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0916-1, s. 26-40.
Autori: Heinzová, Zuzana - Nábělková, Eva
Klasifikacia: FAI Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve so zameraním na osobnostné charakteristiky a kognitívne aspekty. Vladimír Biloveský (ed.) ; rec. Daniela Müglová, Ľudmila Mešková. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0916-1, s. 144.
Autori: Biloveský, Vladimír
Klasifikacia: AEC
Nazov: Cognitive Approaches in Slovak Scholarship on Interpreting. In Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 6: Dolmetschen – Interpreting. Zuzana Bohušová, Mira Kadrić (eds.) ; rec. Anna Małgorzewicz, Vladimír Biloveský. Wien : Praesens Verlag, 2015. ISBN 978-3-7069-0860-3, s. 88-101.
Autori: MELICHERČÍKOVÁ, Miroslava.