Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
Tajovského 51, K 109

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: Tajovského 51, K 109
Telefón: 048 446 5109
Email: Edita.Jurcakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

JURČÁKOVÁ Edita, Mgr. , PhD.   

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Adresa pracoviska: Katedra germanistiky, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,  č. tel.: 048/446 5111, kl: 5109, e-mail: edita.jurcakova@umb.sk

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia:  Slovenský jazyk a literatúra,  Nemecký jazyk a literatúra, titul: Mgr.

doktorandské štúdium na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore:   73-33-9 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia: Germánske literatúry, FF UK Bratislava, vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.)

Pracovné zaradenie: 

- odborná asistentka

Pedagogická činnosť:

Kurzy:

1. Úvod do štúdia nemeckej literatúry 

2. Literatúra nemecky hovoriacich krajín 18. a 19. storočia

3. Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 

4. Nemecké ľudové a autorské rozprávky 

5. Základy prekladu 

6. Odborný preklad 1.

7. Odborný preklad 2

8. Terminológia ekonomických textov

9. Nemecká obchodná korešpondencia

10.Rakúska literatúra v 19.storočí      

 

Vedecko-výskumná činnosť – profil:

Publikačná činnosť:

AAB – Vedecké monografie  v domácich vydavateľstvách

JURČÁKOVÁ Edita (2007). Vplyv bratov Grimmovcov na zberateľov ľudových rozprávok  v nemecky hovoriacich krajinách v 1. polovici 19. storočia.  Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta  humanitných vied, 79 strán, ISBN 978-80-8083-460-9.

JURČÁKOVÁ Edita (2012). Zberatelia ľudových rozprávok  v nemecky hovoriacich krajinách v 2. polovici 19. storočia.  Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 69 strán, ISBN 978-80-557-0397-8.

JURČÁKOVÁ Edita  - HÖHN,  Eva  (2019). Literárne obrazy Viedne. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Filozofická fakulta, 122 strán, ISBN 978-80-557-1609-1.  

https://inovativne-metody-kulturnestudia.webnode.sk/_files/200000075-a6bbfa6bc2/Obrazy%20Viedne.pdf?ph=86e1205639

 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

JURČÁKOVÁ Edita (1999): Die Sprache in den Märchen. In: Sprache. System und Tätigkeit, Band 28: Über Sprachhandeln im Spannungsfeld von Reflektieren und  Benennen, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 155-167, ISBN 3-631-33887-2.

 

BCI – Skriptá a učebné texty 

JURČÁKOVÁ Edita (2012).  Einführung ins Studium der deutschen Literatur. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, strán 126,  ISBN  978-80-557-0407-4.

JURČÁKOVÁ Edita (2015).  Einführung ins Studium der deutschen Literatur. 2. doplnené a rozšírené vydanie.  Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Filozofická fakulta, 134 strán, ISBN: 978-80-557-0909-3.

JURČÁKOVÁ Edita (2015).  Kapitel aus der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Filozofická fakulta, 234 strán, ISBN 978-80-557-1003-7.

 

ADE –Vedecké práce   v zahraničných nekarentovaných časopisoch

JURČÁKOVÁ Edita (2010). Die Bedeutung der Komparatistik für die Märchenforschung. In: TRANS - Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr.17, Wien, ISSN 1560-182X,

www.inst.at/trans/17Nr/3-10/3-10_jurcakova17.htm

JURČÁKOVÁ Edita (2012). Märchenmotive in Kellers Novelle "Spiegel, das Kätzchen". In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, ISSN 1803-4411. - Roč. 5, č. 1, s. 29-38. 

file:///C:/Users/JURCAK~1/AppData/Local/Temp/11744-24714-1-PB.pdf

JURČÁKOVÁ Edita (2021).Verwahren, Sammeln und Verstecken der Dinge in Kellers Novelle „Die drei gerechten Kammmacher“. In: CH-Studien. Zeitschrift zu Literatur und Kultur aus Der Schweiz. Wroclaw:  Institut für Germanistik, Philologische Fakultät Universität Wrocław, Nr. 4/2021, ISSN 2544-6509, (v tlači)

 

 

AFG – Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

JURČÁKOVÁ, Edita, SERESOVA Katarína (2021). Metaphors, phraseologisms, puns and proverbs -possible translation problemsand suggestions for their solution. In: Wayscience, 12th International Scientific and Practical Internet Conference „Modern Movement of Science“: abstracts of the 12th International Scientific and Practical Internet Conference, April 1-2, 2021. – Dnipro, Ukraine: FOP “Marenichenko V.V, Part 1. pp. 191-193. online  

http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2021/04/Conference-1-2.04.2021-P.1-1.pdf

JURČÁKOVÁ, Edita, SERESOVA Katarína (2021). Anglicisms as a consequence of vocabulary change – reasons for use and their stylistic function. In: International Academic Institute Book of Abstracts International Virtual Academic Conference. Education and Social Sciences Business and Economics.  17. March 2021. Skopje: International Academic Institute, 2021. ISBN 978-608-4881-20-9. 2021, pp. 4. online.   

https://ia-institute.com/wp-content/uploads/2021/03/Book-of-Abstracts-17-March-2021-1.pdf

 

ADF –Vedecké práce   v domácich nekarentovaných časopisoch

JURČÁKOVÁ Edita (2010). Die ausgeschiedenen Märchen der Brüder Grimm. In der Ausgabe letzter Hand nicht mehr enthaltene Märchen der früheren Auflagen der Sammlung „Kinder- und Hausmärchen“.  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik, Jahrgang 2, Heft 1, Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, S.53-62, ISSN 1338-0796.

https://wp.sung.sk/wp-content/uploads/2020/07/SZfG_2010_1-49.pdf

JURČÁKOVÁ Edita (2013). Volksmärchen versus Kunstmärchen. Adaptation der Märchenmotive in Ludwig Tiecks Der blonde Eckbert. In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik, Jahrgang 5, Heft 1, Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, S.105-110, ISSN 1338-0796.

https://wp.sung.sk/wp-content/uploads/2020/07/SZfG_1_2013-105.pdf

JURČÁKOVÁ Edita (2017).  Der Einsatz von Parallel- und Hintergrundtexten bei der Übersetzung von Fachtexten. In: Nová filologická revue. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, roč. 9, číslo 1, jún 2017, s. 98-106, ISSN 1338-0583

https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=21894

JURČÁKOVÁ Edita (2017). Novela v nemeckom realizme. In: Litikon. Časopis pre výskum literatúry, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa,  ročník 2, číslo 2,  s. 113-121, ISSN 2453-8507.

https://litikon.files.wordpress.com/2020/04/litikon-22017.pdf

JURČÁKOVÁ, Edita (2018): Poetický obraz Viedne v skici Adalberta Stiftera „Aussicht und Betrachtungen von der Spitze des St. Stephansturmes“. In: Litikon. Časopis pre výskum literatúry, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa,  ročník 3, číslo 2, s. 174-181, ISSN 2453-8507.

https://litikon.files.wordpress.com/2020/04/litikon-22018.pdf

JURČÁKOVÁ Edita - ŠTEFAŇÁKOVÁ, J. (2021).  Námestie SNP v Banskej Bystrici ako objekt skúmania jazykovej krajiny. In: LINGUA ET VITA. Vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, roč. X/2, č. 20/2021. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, ISSN 1338-6743, s. 18-32. časopis je zaregistrovaný v databáze ERIH PLUS. https://linguaetvita.sk/aktualne-vydanie

 

 

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

JURČÁKOVÁ Edita (2006). Ludwig Bechstein und seine Märchensammlungen. In: Studia germanistica, ed. Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, s. 99-108, ISBN 80-7368-294-4.  

https://dokumenty.osu.cz/ff/studiagermanistica/archiv/2006_Studia-Germanistica-1.pdf

JURČÁKOVÁ Edita (2006). Práca s paralelnými textami a ich využitie v didaktike prekladu. In:   Od textu k prekladu.  (ed. Alena Ďuricová), Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, s. 33-37, ISBN 80-7374-040-0.   

JURČÁKOVÁ Edita (2008). Tvorenie a precvičovanie zložených podstatných mien v nemeckom odbornom jazyku. In: Od textu k prekladu II.  (ed. Alena Ďuricová), Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, s. 37-49, ISBN 978-80-7374-047-4.   

JURČÁKOVÁ Edita (2008). Práca so slovníkmi pri preklade odborných textov. In:   Od textu k prekladu III.  (ed. Alena Ďuricová), Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, s. 83-91, ISBN 978-80-7374-089.   

JURČÁKOVÁ Edita (2009): Österreichische Märchensammlungen in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In:  Österreichische Literatur ohne Grenzen, Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler (hrsg. von Attila Bombitz, Renata Cornejo, Slawomir Piontek, Eleonora Ringler-Pascu), Wien: Praesens Verlag, ISBN 978-3-7069-0496-4, s. 191-208.

JURČÁKOVÁ Edita (2020): Obrazné pomenovania v jazykovej krajine mesta Banská Bystrica. In:   Od textu k prekladu XIV. 2. časť Linguistic Landscape (ed. Alena Ďuricová), Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, s. 29-35, ISBN 978-80-7374-129-3 (2. časť).   https://www.ff.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=7945

JURČÁKOVÁ Edita (2021): Metafory v jazykovej krajine. In:   Od textu k prekladu XV. 2. časť Linguistic Landscape (ed. Alena Ďuricová, Jana Lauková), Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2021, s. 52-61, ISBN 978-80-7374-132-7 (2. časť). 

 

AED  – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,   monografiách

JURČÁKOVÁ Edita (1996). Rakúske ľudové rozprávky a povesti v 1.polovici 19. storočia.  In: Zborník katedier cudzích jazykov FHV UMB v Banskej  Bystrici  1996,  Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, s. 22-31, ISBN 80-88825-73-3.

JURČÁKOVÁ Edita (1997). Rozprávky bratov Grimmovcov.  In: Acta universitatis Matthiae Belli, Zborník fakulty humanitných vied  UMB, sekcia filologická č.1, Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, s. 76-84, ISBN 80-8055-080-8.

JURČÁKOVÁ Edita (1998). Symbolika rozprávok /Interpretácia rozprávky o Popoluške/. In: Acta universitatis Matthiae Belli, Zborník fakulty humanitných vied  UMB, sekcia filologická č.2,  Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, s. 125-132, ISBN 80-8055-171-5.

JURČÁKOVÁ Edita (1999). Obraz ženy v rozprávkach bratov Grimmovcov. In: Zborník mladých   filológov Univerzity Mateja Bela I., Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, s. 175-183, ISBN 80-8055-340-8.  (www2.fhv.umb.sk/Publikacie/mladi%20filologovia/Jurcakova.html)

JURČÁKOVÁ Edita (1999). Zvieracie rozprávky. In: Acta universitatis Matthiae Belli, Zborník fakulty humanitných  vied  UMB, sekcia filologická č.3,  Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB,  s. 167-177, ISBN 80-8055-281-9.

JURČÁKOVÁ Edita (2000). Žánrové typy rozprávok  v zbierke bratov Grimmovcov. In: Acta universitatis Matthiae Belli, Zborník fakulty humanitných  vied  UMB, sekcia filologická, ročník IV,  Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, s. 144-151, ISBN 80-8055-432-3.

JURČÁKOVÁ Edita (2000): Die Grausamkeit in den Märchen. In:  Zborník príspevkov z V. konferencie Spoločnosti  učiteľov nemčiny a  germanistov  Slovenska 6. - 9. septembra 2000  v Trnave, Trnava: Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska, s. 187-196, ISBN 80-8052-163-8.

JURČÁKOVÁ Edita (2003): Rozprávky bratov Zingerleovcov. In: Germanistické štúdie, Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, s. 61-74, ISBN 80-8055-847-7.   

JURČÁKOVÁ Edita (2006). Märchen verbinden die Völker. In:  Germanistické štúdie, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, s. 71-79, ISBN 80-8093-224-2.

JURČÁKOVÁ Edita (2009). Ľudová slovesnosť v nemeckom romantizme. In: Mladá veda 2009, Humanitné vedy – literárna veda, Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, s. 116- 122, ISBN 978-80-8083-861-4 .

https://docplayer.fr/83269212-Univerzita-mateja-bela-v-banskej-bystrici-fakulta-humanitnych-vied-mlada-veda-humanitne-vedy-literarna-veda.html

JURČÁKOVÁ Edita (2010). Premeny rozprávky. Niekoľko podôb ľudovej rozprávky a Jankovi a Marienke.  In: Acta Facultatis Humanisticae, Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis, Humanitné vedy – literárna veda, Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, s. 91-99, ISBN 978-80-557-0039-7.

JURČÁKOVÁ Edita (2011). Predchodcovia bratov Grimmovcov In: Acta Facultatis Humanisticae, Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis, Humanitné vedy – literárna veda, Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, s. 29-40, ISBN 978-80-557-0232-2.

file:///C:/Users/JURCAK~1/AppData/Local/Temp/11%20literarna%20veda-1.pdf

JURČÁKOVÁ Edita (2014). „Streit um Romantik“. Rezeption der Romantik in Österreich am Anfang des 19. Jahrhunderts.  In: Schnee von gestern und heute. Festschrift  für Ľudovít Petraško (Kášová, M. (ed.): Prešov: D.A.H., ISBN 978-80-970210-9-2, S. 54-66.

JURČÁKOVÁ Edita (2019). Ženy ako čitateľky. Polemika okolo čitateľskej vášne žien v 18. storočí. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI (ed. Žaneta Balážová, Zuzana Danihelová, Marek Ľupták, Darina Veverková), Ústav cudzích jazykov, Zvolen: Technická univerzita, ISBN 978-80-228-3176-5, s. 82-92.

https://ucj.tuzvo.sk/sites/default/files/aplikovane_jazyky_v_univerzitnom_kontexte_vi.pdf

JURČÁKOVÁ Edita (2019).  Putovanie za poznaním alebo útek?  Literárne podoby migrácie v nemeckom romantizme. In: Literárne podoby migrácie (ed. Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková). Bratislava:  ARThur, s.r.o., ISBN 978-80-8207-049-4, s. 67-90.

JURČÁKOVÁ Edita (2020).  Prosa des Wunderbaren. Märchen im deutschen Realismus. In: Korene a krídla. Súbor príspevkov venovaných 70. výročiu narodenia Ľudovíta Petraška (ed. Martina Kašová). Prešov: Vydavateľstvo prešovskej univerzity, ISBN 978-80-555-2485-6, s. 71-85.

JURČÁKOVÁ Edita (2020). Obrazy tragédie, hrôzy a smrti. Zobrazenie morovej epidémie v diele „Mercks Wienn“od Abraháma od Svätej Kláry. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VII (ed. Žaneta Balážová, Zuzana Danihelová, Marek Ľupták, Darina Veverková), Ústav cudzích jazykov, Zvolen: Technická univerzita, ISBN 978-80-228-3233-5, s. 136-147.     

https://ucj.tuzvo.sk/sites/default/files/aplikovane_jazyky_v_univerzitnom_kontexte_vii.pdf

 

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 JURČÁKOVÁ, Edita, SERESOVA Katarína (2021). Anglicisms as a consequence of vocabulary change – reasons for use and their stylistic function. In: International Academic Institute Book of  IAI ACADEMIC CONFERENCE PROCEEDINGS. International Virtual Academic Conference. Education and Social Sciences Business and Economics.  17. March 2021. Skopje: International Academic Institute, 2021. ISSN 2671-3179, pp. 9-14, online.  

https://ia-institute.com/wp-content/uploads/2021/06/IAI-Proceedings-17-March-2021_final-1.pdf

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

JURČÁKOVÁ Edita (1997). Einfluß der Brüder Grimm auf das Sammeln der Volksmärchen  und Volkssagen in Österreich.   In: Sprache als Schlüssel zur Welt. Zborník príspevkov z 3. konferencie Spoločnosti  učiteľov nemčiny a  germanistov  Slovenska 26.-29.augusta v Prešove,  Filozofická fakulta PU Prešov, Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov, Prešov: Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska, s.199-201, ISBN –80-88722-26-8.

JURČÁKOVÁ Edita (1998). Rumpelstilzchen - Interpretation des Märchens. In: Zborník príspevkov zo IV. konferencie Spoločnosti  učiteľov nemčiny a  germanistov  Slovenska 24. - 28. augusta 1998 v Bratislave, Bratislava: Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska, s. 244-249, ISBN 80-968121-3-0.

JURČÁKOVÁ Edita (1998). Wirtschaftsdeutsch im Deutschunterricht. In: Ekonomika a cudzie jazyky,  Acta     linquistika 2, Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, s. 38-41, ISBN 80-8055-028-X.

JURČÁKOVÁ Edita (1999). Komunikačné konflikty v odborných prekladoch. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu (materiály z 3. konferencie o komunikácii, Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. september 1997, ed. Pavol Odaloš ), 2. diel, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, s. 54-57, ISBN 80-8055-287-8.

JURČÁKOVÁ Edita (2004). So leben sie noch heute? (Betrachtungen über die Märchensammlung und -forschung in Österreich und den gegenwärtigen Stand der Märchen). In:  Zborník príspevkov zo VII. konferencie Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska 1. - 4.9. 2004 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica:  Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska, s. 289-294, ISBN 80-89057-05-5.

JURČÁKOVÁ Edita (2007). Die Märchenbücher Ludwig Bechsteins. In: Sammelband, Zborník príspevkov z VIII. konferencie Spoločnosti  učiteľov nemčiny a  germanistov  Slovenska 30 augusta - 2. septembra 2006  v Nitre, Nitra: Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska, s. 307-312, ISBN 978-80-8094-175-8.

JURČÁKOVÁ Edita (2010). Die Brüder Grimm und ihre Nachfolger. In:  Internationale germanistische  und translatologische Tagung Prešov 2008 (ed. Norbert, Conti, Marián Fedorko, Ján Jambor, Martina Kašová), Prešov: Vydavateľstvo prešovskej univerzity, s. 42-48, ISBN 978-80-555-0218-2.  

JURČÁKOVÁ Edita (2010). Kinderlegenden im Anhang der Sammlung der Brüder Grimm „Kinder- und Hausmärchen“. In:  Sammelband IX. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Bratislava, 11.-13. September 2008. Ed. Mária Vajičková/Andrea Mikulášová. Bratislava: Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska, s. 245-252, ISBN 978-80-8052-345-9.

JURČÁKOVÁ Edita (2014). Volksmärchen versus Kunstmärchen : Adaptation der  Märchenmotive in Ludwig Tiecks "Der blonde Eckbert". In: Sammelband der Beiträge der XI. internationalen Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. 1. – 3. Juli 2012 Banská Bystrica, (CD- ROM) ed. Nadežda Zemaníková, Eva Molnárová, Banská Bystrica, 2014. – ISBN 978-80-971-700-04,  s. 214-219.

JURČÁKOVÁ Edita (2016): Märchenversuche Theodor Storms. In: Germanistik interdisziplinär. Beiträge  der 22. Linguistik- und Literaturtage, Banská Bystrica/Slowakei, 2014, Hamburg: Verlag Dr. Kováč, s. 133-140, ISBN 978-3-8300-9148-6   

JURČÁKOVÁ Edita (2016):  Nemecký román v období realizmu v kontexte európskej literatúry. In: Literárna komparatistika v súvislostiach: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty 3., Nitra, 17. septembra 2015 (editor: Dušan Teplan),  Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 94 – 109, ISBN  978-80-558-1130-7.

JURČÁKOVÁ Edita (2017). Romantik versus Aufklärung. Literaturstreit in der österreichischen Literatur am Anfang des 19. Jahrhunderts. In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik, Jahrgang 9, Heft 2, Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, S.68-75, ISSN 1338-0796.

https://wp.sung.sk/wp-content/uploads/2020/07/SZfG_2017_2_68.pdf

JURČÁKOVÁ, Edita - SERESOVÁ, Katarína (2021). Die Rolle vom Text im  Übersetzungsunterricht. In: Jazyk v kultúre – kultúra v jazyku. Zborník z vedeckej konferencie (konanej 12. marca 2021 v Bratislave), ed. Milena Helmová, Trnava : SSRP, ISBN 978-80-972278-7-6, s. 50 – 55.

JURČÁKOVÁ, Edita - SERESOVÁ, Katarína (2021). Translatologische Überlegungen. In Cudzojazyčné  perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. Vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie (konanej 9. 4. 2021 v Bratislave), ed. Katarína Seresová, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-4813-7, s. 14-22.

JURČÁKOVÁ, Edita - SERESOVÁ, Katarína (2021). Využitie paralelných textov vo výučbe prekladu na príklade nemeckého hospodárskeho textu. In Cudzojazyčné  perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. Vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní: recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie (konanej 9. 4. 2021 v Bratislave), ed. Katarína Seresová, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-4813-7, s. 93-102.

 

Riešenie projektov výskumu a vývoja:

1. Číslo projektu: NGE - CCF-2C2-501

Názov : Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia,  doba riešenia: 1998 – 2001, spoluriešiteľka,

Pokračovanie projektu: COCOP

Číslo projektu: NGE –CCF-2C2 –501, 1998 – 2001

Názov: Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlrmočenia, doba riešenia: 2002 - 2004, členka riešiteľského kolektívu

Koordinátor: Univertité Marc Bloch de Strasbourg, Institut de Traducteurs, d´Interprétes et de Relations Internationales a Veľvyslanectvo francúzskej republiky na Slovensku

Partneri: FHV UMB Banská Bystrica, Pedagogická fakulta UK Bratislava, Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Filozofická fakulta UKF Nitra

 

2. VEGA, číslo projektu: 1/4714/07

Názov projektu: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Doba riešenia: 2007 - 2009, členka  riešiteľského kolektívu

 

3. Asfeu, operačný program vzdelávanie

Číslo projektu: 26110230109

Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Aktivita:

3.1 Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV UMB a EF UMB

1.2: Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Doba riešenia: 2013--2015, členka  riešiteľského kolektívu

 

4. APVV

č. projektu: APVV-18-0115

Názov projektu: Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Doba riešenia: 2020--2023,  člen  riešiteľského kolektívu

 

Členstvo v domácich a medzinárodných organizáciách

– členka  Rakúskej spoločnosti pre germanistiku  („Österreichische Gesellschaft für Germanistik)

–  členka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska

 

Iné vedecké a  odborné aktivity:

– garant skúšky na získanie Rakúskeho jazykového diplomu, realizovanej na základe licencie z ústredia vo Viedni – ÖSD-Zentrale Wien

– členka prípravného výboru konferencie: XI. Tagung des Verbandes der Deutschlahrer und Germanisten der Slowakei. Deutsch für die Zukunft, Zukunft für Deutsch. Banská Bystrica, 1.7. – 3.7.2012

– členka prípravného výboru konferencie „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“ od roku 2006

– vedecká redaktorka zborníkov z konferencie „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“ v r. 2006 – 2010

– pravidelná účasť na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách

– pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách 

– súdna prekladateľka evidovaná na Ministerstve spravodlivosti SR podľa zákona 382/2004 o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkochi