Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 109

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 13:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
12:30 - 13:30
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.
Katedra germanistiky


Kancelária: K 109
Telefón: 048 446 5109
Email: Edita.Jurcakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

JURČÁKOVÁ Edita, Mgr. , PhD.   

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Adresa pracoviska: Katedra germanistiky, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,  č. tel.: 048/446 5111, kl: 5109, e-mail: edita.jurcakova@umb.sk

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia:  Slovenský jazyk a literatúra,  Nemecký jazyk a literatúra, titul: Mgr.

doktorandské štúdium na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore:   73-33-9 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia: Germánske literatúry, FF UK Bratislava, vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.)

Pracovné zaradenie: 

- odborná asistentka

Pedagogická činnosť:

Kurzy:

Úvod do štúdia nemeckej literatúry 

Literatúra nemecky hovoriacich krajín 2

Odborný preklad 

Odborná nemčina

Hospodárska nemčina

Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 19. storočia           

Vedecko-výskumná činnosť – profil:

Riešenie projektov výskumu a vývoja:

Číslo projektu: NGE - CCF-2C2-501, názov : Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia, Doba riešenia: 1998 – 2001, spoluriešiteľka,

pokračovanie projektu: COCOP, číslo projektu: NGE –CCF-2C2 –501, 1998 – 2001, názov: Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia, doba riešenia: 2002 - 2004, spoloriešiteľka

Koordinátor: Univertité Marc Bloch de Strasbourg, Institut de Traducteurs, d´Interprétes et de Relations Internationales a Veľvyslanectvo francúzskej republiky na Slovensku, partneri: FHV UMB Banská Bystrica, PF UK Bratislava, FF UMB, B. Bystrica, FF Prešovskej univerzity, FF UKF Nitra 

Grantový projekt VEGA, číslo projektu: 1/4714/07, názov projektu: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, doba riešenia: 2007 - 2009, spoluriešiteľka

Publikačná činnosť  (najvýznamnejšie publikované práce):

AAB:   JURČÁKOVÁ Edita: Vplyv bratov Grimmovcov na zberateľov ľudových rozprávok  v nemecky hovoriacich krajinách v 1. polovici 19. storočia.  Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. strán 79, ISBN 978-80-8083-460-9

AAB:  JURČÁKOVÁ Edita: Zberatelia ľudových rozprávok  v nemecky hovoriacich krajinách v 2. polovici 19. storočia.  Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. strán 69, ISBN 

ADE: Die Bedeutung der Komparatistik für die Märchenforschung. In: TRANS - Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Nr.17, Wien 2010, ISSN 1560-182X, www.inst.at/trans/17Nr/3-10/3-10_jurcakova17.htm

AEE:  Die Sprache in den Märchen. In: Sprache. System und Tätigkeit, Band 28: Über Sprachhandeln im Spannungsfeld von Reflektieren und  Benennen, Frankfurt am Main 1999, s. 155-167, ISBN 3-631-33887-2.

AEE: Österreichische Märchensammlungen in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In:  Österreichische Literatur ohne Grenzen, Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler (hrsg. von Attila Bombitz, Renata Cornejo, Slawomir Piontek, Eleonora Ringler-Pascu), Praesens Verlag Wien 2009, ISBN 978-3-7069-0496-4, s. 191-208.

AEC:  Ludwig Bechstein und seine Märchensammlungen. In: Studia germanistica, ed. Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf, Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava 2006, s. 99-108, ISBN 80-7368, 294-4.  

AEC: Práca s paralelnými textami a ich využitie v didaktike prekladu. In:   Od textu k prekladu.  (ed. Alena Ďuricová), Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha, 2006, s. 33-37, ISBN 80-7374-040-0.   

AEC: Tvorenie a precvičovanie zložených podstatných mien v nemeckom odbornom jazyku. In:   Od textu k prekladu II.  (ed. Alena Ďuricová), Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha, 2008, s. 37-49, ISBN 978-80-7374-047-4.   

AEC: Práca so slovníkmi pri preklade odborných textov. In:   Od textu k prekladu III.  (ed. Alena Ďuricová), Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha, 2008, s. 83-91, ISBN 978-80-7374-089.   

BCI: JURČÁKOVÁ Edita:  Einführung ins Studium der deutschen Literatur. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. strán 126, ISBN 978-80-557-0407-4.

Členstvo v domácich a medzinárodných organizáciách

– členka  Rakúskej spoločnosti pre germanistiku  („Österreichische Gesellschaft für Germanistik)

–  členka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska

Iné vedecké a  odborné aktivity:

– garant skúšky na získanie Rakúskeho jazykového diplomu, realizovanej na základe licencie z ústredia vo Viedni – ÖSD-Zentrale Wien

– členka prípravného výboru konferencie: XI. Tagung des Verbandes der Deutschlahrer und Germanisten der Slowakei. Deutsch für die Zukunft, Zukunft für Deutsch. Banská Bystrica, 1.7. – 3.7.2012

– členka prípravného výboru konferencie „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“ od roku 2006

– vedecká redaktorka zborníkov z konferencie „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“ v r. 2006 – 2010

– pravidelná účasť na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách

– pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách 

– súdna prekladateľka evidovaná na Ministerstve spravodlivosti SR podľa zákona 382/2004 o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkochi